5.00(1)

พ30209 บาสเกตบอล 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรรายวิชา

การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย   กฎ  กติกาการเล่น  การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลและการตัดสินกีฬาบาสเกตบอลโดยใช้กระบวนการปฏิบัติ ทักษะกระบวนการ กระบวนการกลุ่ม การคิด วิเคราะห์ บูรณาการ เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน มีความรัก ชื่นชอบการเล่นกีฬาบาสเกตบอล มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ  มีน้ำใจนักกีฬา  เล่นกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ  มีสุนทรียภาพของการกีฬาทั้งในการเล่น การชม และการแข่งขัน

 

ผลการเรียนรู้

  1. บอกทักษะในการเล่นบาสเกตบอล กติกา  มารยาท  ในการแข่งขันบาสเกตบอลได้  โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
  2. เกิดความรัก ภูมิใจในความเป็นไทย

 

รวมทั้งหมด  2  ผลการเรียนรู้

สารบัญรายวิชา

6 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติการเล่นสตรีทบาสเกตบอล

ใบกิจกรรมที่ 1 ประวัติกีฬาบาสเกสบอล (สตรีทบาส)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การป้องกันการบาดเจ็บ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เทคนิคการเล่นกีฬาบาสเกตบอล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กฎ กติกา สตรีทบาสเกตบอล

แบบสอบถามหลังเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

4.40 (10 การให้คะแนน)

16 รายวิชา

1639 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่ดี มีวีดีโอให้ความรู้ และแบบสอบถามในพัฒนาบทเรียน และควรนำคำแนะนำจากการประเมินบทเรียนไปพัฒนาบทเรียนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เรียน