0(0)

พ30210 กิจกรรมเข้าจังหวะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรรายวิชา

การเคลื่อนไหวเบื้องต้น การเคลื่อนไหวประกอบเพลง การเล่นเกมประกอบจังหวะ การออก

กำลังกายประกอบดนตรี การเต้นรำพื้นเมืองของไทย การเต้นรำพื้นเมืองนานาชาติ กายบริหารประกอบ

ดนตรี การลีลาศเพื่อสุขภาพและสังคม และกิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ การป้องกันการบาดเจ็บและการ

วัดและประเมินผล

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • 1.เพื่อให้นักเรียนสามารถออกแบบหรือเลือกกิจกรรมทางกายในลักษณะของกิจกรรมเข้า
 • จังหวะที่เหมาะสมกับนักเรียนได้
 • 2.นักเรียนสามารถเต้นประกอบเพลงได้
 • 3.การเคลื่อนไหวเบื้องต้น
 • 4.การเคลื่อนไหวประกอบเพลง
 • 5.การเล่นเกมประกอบจังหวะ
 • 6.การเต้นร าพื้นเมืองของไทย
 • 7.การเต้นร าพื้นเมืองนานาชาติ
 • 8.กายบริหารประกอบดนตรี
 • 9.การลีลาศเพื่อสุขภาพและสังคม
 • 10.กิจกรรมความคิดสร้างสรรค์
 • 11. ความปลอดภัยในเล่นกิจกรรมเข้าจังหวะ
 • 12.การประเมินผลการจัดกิจกรรม

สารบัญรายวิชา

5 บทเรียน36h

เพลงที่ 1 ชิกเก้นแดนซ์?

1.มือทั้งสองข้างจับจีบ สามจังหวะ 2.แขนทั้งสองข้างทำท่าไก่ตีบีก สามจังหวะ 3.มือทั้งสองข้างขึ้นลงพร้องส่ายก้นไปมา 4.ตบมือสามครั้งเป็นจังหวะ
การมอบหมายงาน

เพลงที่ 2 บ้านเรือนเคียงกัน

แบบฝึกหัดท้ายบท

เกี่ยวกับผู้สอน

4.17 (12 การให้คะแนน)

51 รายวิชา

1711 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

 • 1.เพลงประกอบจังหวะ YouTube
 • 2.เครื่องเสียง
 • 3.ภาพประกอบเพลงและท่าเต้น

ความต้องการ

 • 1.ให้นักเรียนดูท่าเต้นและฟังจัวหวะเพลง
 • 2.ให้นักเรียนทำท่าทางตามจังหวะเพำลง

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5,4/6,4/7