4.00(1)

พ30211 กิจกรรมเข้าจังหวะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรรายวิชา

รายวิชา พลศึกษา  (กิจกรรมเข้าจังหวะ)   รหัส  พ30211      ภาคเรียนที่  2          ปีการศึกษา  2563

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน  40  ชั่วโมง

กิจกรรมเข้าจังหวะ

ความหมายของกิจกรรมเข้าจังหวะ

กิจกรรมเข้าจังหวะ (Rhythmic Activities) มาจากการประสมประสานระหว่างคำ 2 คำ คือจังหวะ (Rhythm) กับ การเคลื่อนไหวร่างกาย (Body Movement)

จังหวะ หมายถึง ความสม่ำเสมอของเสียง ซึ่งอาจเป็นเสียงดนตรี เสียงการตีเกราะ เคาะไม้ ฯลฯ

การเคลื่อนไหวร่างกาย หมายถึง การแสดงออกของร่างกายในรูปการเคลื่อนไหวอวัยวะส่วนต่างๆ

จากคำ 2 คำดังกล่าว สามารถสรุปรวมความหมายของกิจกรรมเข้าจังหวะได้ดังนี้

กิจกรรมเข้าจังหวะ หมายถึง การเคลื่อนไหวอวัยวะของร่างกายในรูปแบบต่างๆ ให้เข้ากับจังหวะหรือดนตรีที่นำมาประกอบ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ประวัติ กิจกรรม เข้า จังหวะ

กิจกรรมเข้าจังหวะ มีมาตั้งแต่มนุษย์เริ่มมีวิวัฒนาการ มนุษย์จะมีการเคลื่อนไหวประกอบเพลงหรือจังหวะเพื่องานเลี้ยงรื่นเริง หรือการเต้นรำเพื่อบวงสรวลเทพเจ้า ซึ่งการเต้นรำก็ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ความเชื่อของแต่ละพื้นที่  ซึ่งในสมัยปัจจุบันยังมีการเต้นรำแบบสมัยก่อนอยู่ แต่ก็จะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของการเต้นรำมีจุดประสงค์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อความสนุกสนาน การเข้าสังคม การออกกำลังกาย เป็นต้น

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • 1 เพื่อผลิตนักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ ในการวางแผน พัฒนา แก้ไขปัญหา และ
 • การจัดการทางด้านกิจกรรมเข้าจังหวะ
 • 2 เพื่อสร้ำงองค์ความรู้และส่งเสริมการศึกษาวิจัยให้ลงลึกเฉพาะด้านตลอดจนการนา
 • แนวคิด ทฤษฎี และวิธีการที่ได้จากการศึกษาวิจัยมาประยุกต์ใช้ในด้านการพัฒนากิจกรรมเข้าจังหวะ

สารบัญรายวิชา

3 บทเรียน

เพลงโอ้ละหนอ

เพลงโอ้ละหนอ0:20

จังหวะ แม๊กซิกันแฮท

จังหวะ Waraku odori

แบบฝึกหัดท้ายบท

เกี่ยวกับผู้สอน

4.17 (12 การให้คะแนน)

51 รายวิชา

1711 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.0

Total 1 Ratings

5
0 คน
4
1 คน
3
0 คน
2
0 คน
1
0 คน

เป็นบทเรียนที่ดี มีวีดีโอให้ความรู้ และควรนำคำแนะนำจากการประเมินบทเรียนไปพัฒนาบทเรียนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

 • https://youtu.be/SRWKfmv1L1w?t=152

ความต้องการ

 • 1. เพื่อให้เด็กได้รับความสนุกสนาน ร่าเริงจากการเล่นกิจกรรมเข้าจังหวะ
 • 2. เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสแสดงออกและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • 3. เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์การเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างมีจังหวะ
 • 4. เพื่อพัฒนาร่างกายให้มีความสง่างาม
 • 5. เพื่อพัฒนาด้านสังคมและความร่วมมือในหมู่คณะ
 • 6. เพื่อให้เกิดความซาบซึ้งต่อสุนทรียภาพในการเคลื่อนไหวเข้าจังหวะ
 • 7. เพื่อให้มีความรู้ในเรื่องราวของกิจกรรมเข้าจังหวะ

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5-7