0(0)

พ30213 ฟุตซอล 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 ภาคเรียนที่ 2

หลักสูตรรายวิชา

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตซอล สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย และทักษะพื้นฐานของกีฬาฟุตซอล  โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ  ทักษะกระบวนการ  กระบวนการกลุ่ม การคิด วิเคราะห์ บูรณาการ เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน  มีความรัก  ชื่นชอบการเล่นกีฬาฟุตซอล  มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ  มีน้ำใจนักกีฬา  เล่นกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ  มีสุนทรียภาพของการกีฬาทั้งในการเล่น การชมและการแข่งขัน

 

ผลการเรียนรู้

  1. บอกประวัติความเป็นมาประโยชน์ของกีฬาฟุตซอลได้
  2. บอกวิธีการเล่น กติกา มารยาท ในการแข่งขันกีฬาฟุตซอลดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม  บูรณาการเข้ากับชีวิตประจำวันได้
  3. เกิดความรัก ภูมิใจในความเป็นไทย

 

รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู้

สารบัญรายวิชา

9 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติกีฬา

ประวัติกีฬาฟุตซอล4:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทักษะกีฬาฟุตซอล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กฎ กติกา ของกีฬา

แบบสอบถามหลังเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

4.40 (10 การให้คะแนน)

16 รายวิชา

1639 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • YouTube
  • Facebook
  • Google

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4/7