0(0)

พ30214 ฟุตซอล 2 มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

หลักสูตรรายวิชา

กฎ  กติกา  มารยาทเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาฟุตซอล  การเล่นเป็นทีม ระบบการแข่งขัน และการตัดสิน โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ  ทักษะกระบวนการ  กระบวนการกลุ่ม การคิด วิเคราะห์ บูรณาการ เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน  มีความรัก  ชื่นชอบการเล่นกีฬาฟุตซอล  มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ มีน้ำใจนักกีฬา  เล่นกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ  มีสุนทรียภาพของการกีฬาทั้งในการเล่น    การชม และการแข่งขัน

 

ผลการเรียนรู้

  1. บอกทักษะการเล่นฟุตซอล กติกา  มารยาทในการแข่งขันได้  โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
  2. เกิดความรัก ภูมิใจในความเป็นไทย

 

รวมทั้งหมด  2  ผลการเรียนรู้

สารบัญรายวิชา

7 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย

การยืดเหยียดกล้ามเนื้อในการเล่นกีฬา6:05

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เทคนิคการเล่นกีฬาฟุตซอล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กฎ กติกา ของกีฬา

แบบสอบถามหลังเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

4.40 (10 การให้คะแนน)

38 รายวิชา

3751 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • YouTube
  • Facebook
  • Google

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6/7