0(0)

พ30215 ฟุตซอล 3 มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

หลักสูตรรายวิชา

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

30215  ฟุตซอล  3                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่  –                               เวลา  40 ชั่วโมง   จำนวน  1.0  หน่วยกิต

 

กฎ  กติกา  มารยาทเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาฟุตซอล  การเล่นเป็นทีม ระบบการแข่งขัน และการตัดสิน โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ  ทักษะกระบวนการ  กระบวนการกลุ่ม การคิด วิเคราะห์ บูรณาการ เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน  มีความรัก  ชื่นชอบการเล่นกีฬาฟุตซอล  มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ มีน้ำใจนักกีฬา  เล่นกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ  มีสุนทรียภาพของการกีฬาทั้งในการเล่น    การชม และการแข่งขัน

 

ผลการเรียนรู้

  1. บอกทักษะการเล่นฟุตซอล กติกา  มารยาทในการแข่งขันได้  โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
  2. เกิดความรัก ภูมิใจในความเป็นไทย

 

รวมทั้งหมด  2  ผลการเรียนรู้

สารบัญรายวิชา

บทที่ 1 กติกา มารยาทในการแข่งขัน?

1. กติประวัติความเป็นมาประโยชน์ของกีฬาฟุตซอลกา มารยาทในการแข่งขัน

บทที่ 2 วิธีการเล่น กติกามารยาท ในการแข่งขันกีฬาฟุตซอล?

วิธีการเล่น กติกามารยาท ในการแข่งขันกีฬาฟุตซอล

บทที่ 3 การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย?

1. การป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา 2. การอบอุ่นร่างกายและการบริหารร่างกาย 3. รูปแบบของการฝึกเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

บทที่ 4 ทักษะการเล่นฟุตซอล?

1. ทักษะการเล่นฟุตซอล - การสร้างความคุ้นเคยกับลูกฟุตบอล - การเคลื่อนที่ไปข้างหน้า ถอยหลัง ไปทางซ้าย ไปทางขวา - การเคลื่อนที่ทั่วไป - การเคลื่อนที่โดยการ ก้าว – ลาก – ชิด (สไลด์) ไปด้านข้าง ทั้งซ้ายและขวา - การเคลื่อนที่โดยการ ก้าว – ลาก – ชิด (สไลด์) ไปข้างหน้าและข้างหลัง - การเคลื่อนที่โดยการ ก้าว – ลาก – ชิด (สไลด์) ไปตามจุดที่กำหนด - การเคลื่อนที่แบบสเต็บขาตึง - การเคลื่อนที่แบบสเต็บงอเข่า - การเคลื่อนท่ีแบบวิ่งข้ามกรวย

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

10 รายวิชา

526 ผู้เรียน

เรียน