4.00(1)

พ30216 ฟุตบอล 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2564

หลักสูตรรายวิชา

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล  สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  และทักษะพื้นฐานของกีฬาฟุตบอล โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ  ทักษะกระบวนการ  กระบวนการกลุ่ม การคิด วิเคราะห์ บูรณาการ   เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน  มีความรัก  ชื่นชอบการเล่นกีฬาฟุตบอล  มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ  มีน้ำใจนักกีฬา  เล่นกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ  มีสุนทรียภาพของการกีฬาทั้งในการเล่น    การชม และการแข่งขัน

 

สารบัญรายวิชา

9 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กฎ กติกา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทักษะกีฬาฟุตบอล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเล่นประเภททีม

เกี่ยวกับผู้สอน

4.33 (3 การให้คะแนน)

3 รายวิชา

539 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่ดี และควรพัฒนาบทเรียนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เรียน