5.00(1)

พ30217 ฟุตบอล 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรรายวิชา

ทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลขั้นสูง  หลักสำคัญการเล่นในการป้องกัน  หน้าที่ตำแหน่งการเล่น และกติกาการแข่งขันอย่างง่ายโดยใช้กระบวนการปฏิบัติ  ทักษะกระบวนการ  กระบวนการกลุ่ม     การคิด วิเคราะห์ บูรณาการ  เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน  มีความรัก  ชื่นชอบการเล่นกีฬาฟุตบอล    มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ มีน้ำใจนักกีฬา เล่นกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ  มีสุนทรียภาพของการกีฬาทั้งในการเล่น การชม และการแข่งขัน

 

ผลการเรียนรู้

  1. บอกทักษะการเล่นฟุตบอล กติกา  มารยาทในการแข่งขันฟุตบอลได้ได้  โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
  2. เกิดความรัก ภูมิใจในความเป็นไทย

 

รวมทั้งหมด  2  ผลการเรียนรู้

 

สารบัญรายวิชา

6 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การป้องกันการบาดเจ็บทางการเล่นกีฬา

การป้องกันบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา6:07
ใบกิจกรรมที่ 1 การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เทคนิคการเพิ่มทักษะฟุตบอล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กฎ กติกา กีฬาฟุตบอล

แบบสอบถามหลังเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

4.40 (10 การให้คะแนน)

38 รายวิชา

3751 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 คน
4
0 คน
3
0 คน
2
0 คน
1
0 คน

เป็นบทเรียนที่ดี มีวีดีโอให้ความรู้ มีแบบสอบถามในพัฒนาบทเรียน และควรนำคำแนะนำจากการประเมินบทเรียนไปพัฒนาบทเรียนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เรียน

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7