0(0)

พ30219 แบดมินตัน 1 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรรายวิชา

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาแบดมินตัน  สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและทักษะพื้นฐานของกีฬาแบดมินตัน โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ  ทักษะกระบวนการ  กระบวนการกลุ่ม การคิดวิเคราะห์ บูรณาการ   เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน  มีความรัก  ชื่นชอบการเล่นกีฬาแบดมินตัน  มีระเบียบวินัย   มีความรับผิดชอบ  มีน้ำใจนักกีฬา  เล่นกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ  มีสุนทรียภาพของการกีฬาทั้งในการเล่น การชม และการแข่งขัน

 

ผลการเรียนรู้

  1. บอกประวัติความเป็นมา และคุณค่าของการเล่นกีฬาแบดมินตันได้
  2. บอกวิธีการเล่น กติกา  มารยาท  ในการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน  โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม บูรณาการเข้ากับชีวิตประจำวันได้
  3. เกิดความรัก ภูมิใจในความเป็นไทย

 

สารบัญรายวิชา

9 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ประวัติความเป็นมากีฬาแบดมินตัน

ประวัติความเป็นมากีฬาแบดมินตัน3:38
แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความรู้เบื้องต้นก่อนการฝึกกีฬาแบดมินตัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทักษะการเล่นกีฬาแบดมินตัน

แบบประเมินหลังเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

3.57 (7 การให้คะแนน)

10 รายวิชา

1853 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • youtube
  • หนังสือ
  • ใบความรู้

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7