0(0)

พ30220 แบดมินตัน 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2564

สารบัญรายวิชา

16 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ประวัติความเป็นมากีฬาแบดมินตัน

1. บอกประวัติความเป็นมา4:38
2. คุณลักษณะของผู้เล่นกีฬาแบดมินตันและประโยชน์ของกีฬา3:16
3.กติกา มารยาท ในการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน3:25

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความรู้เบื้องต้นก่อนการฝึกกีฬาแบดมินตัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทักษะการเล่นกีฬาแบดมินตัน

แบบประเมินหลังเรียนรายวิชา พ30200 พลศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564

เกี่ยวกับผู้สอน

4.33 (3 การให้คะแนน)

18 รายวิชา

1137 ผู้เรียน

เรียน