0(0)

พ30221 แบดมินตัน 3 2/2563

หลักสูตรรายวิชา

กฎ  กติกา  มารยาท เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน  การแข่งขันประเภทเดี่ยว ประเภทคู่และการตัดสินกีฬาแบดมินตัน  โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ  ทักษะกระบวนการ  กระบวนการกลุ่ม    การคิด วิเคราะห์ บูรณาการเพื่อให้เกิดความสนุกสนาน  มีความรัก  ชื่นชอบการเล่นกีฬาแบดมินตัน  มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ มีน้ำใจนักกีฬา เล่นกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ  มีสุนทรียภาพของการกีฬาทั้งในการเล่น การชม และการแข่งขัน

ผลการเรียนรู้

  1. บอกทักษะในการเล่นกีฬาแบดมินตัน และกติกา  มารยาทในการแข่งขันได้  โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
  2. เกิดความรัก ภูมิใจในความเป็นไทย

สารบัญรายวิชา

11 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิธีการเล่น กติกามารยาท ในการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน

ประวัติความเป็นมา1:49
กติกาเบื้องต้น2:38

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กติกากีฬาแบดมินตัน

หน่วยการเรียนรู้ ที่ 4 การเล่นแบดมินตันเพื่อการแข่งขัน

แบบทดสอบเก็บคะแนนวิชา แบดมินตัน 3

แบบประเมินหลังเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

3.57 (7 การให้คะแนน)

10 รายวิชา

1853 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • หนังสือ
  • youtube