0(0)

พ30225 เทเบิลเทนนิส 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 ภาคเรียนที่ 2

หลักสูตรรายวิชา

ประวัติความเป็นมาของกีฬาเทเบิลเทนนิส  การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  ทักษะพื้นฐานของการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส  การเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต้องการ  การเล่นเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยว  ประเภทคู่  และประเภทคู่ผสม  โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ  ทักษะกระบวนการ  กระบวนการกลุ่ม     การคิด วิเคราะห์ บูรณาการเพื่อให้เกิดความสนุกสนาน  มีความรัก  ชื่นชอบการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส  มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ  มีน้ำใจนักกีฬา  เล่นกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ  มีสุนทรียภาพของการกีฬาทั้งในการเล่น การชม และการแข่งขัน

 

ผลการเรียนรู้

  1. บอกประวัติ ประโยชน์  ความเป็นมาของกีฬาเทเบิลเทนนิสได้
  2. บอกวิธีการเล่น กติกา มารยาท การแข่งขันเทเบิลเทนนิส  โดยใช้ทักษะ กระบวนการกลุ่มบูรณาการเข้ากับชีวิตประจำวันได้
  3. เกิดความรัก ภูมิใจในความเป็นไทย

 

รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู้

 

สารบัญรายวิชา

9 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติกีฬา

ประวัติกีฬาเทเบิลเทนนิส2:52

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทักษะกีฬา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กฎ กติกา ของกีฬา

แบบสอบถามหลังเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

4.40 (10 การให้คะแนน)

16 รายวิชา

1639 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • YouTube
  • Facebook
  • Google

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4/7