0(0)

พ30226 เทเบิลเทนนิส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

รายวิชา เทเบิลเทนนิส              รหัสวิชา พ30226                  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5/7          จำนวน 0.5 หน่วยกิจ       เวลา 20 ชั่วโมง      ภาคเรียนที่ 2

ศึกษาความรู้พื้นฐาน เรื่องของการเคลื่อนไหวและทักษะต่างๆของการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสตามลำดับขั้นตอน โดยเน้นพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล เพื่อให้มีความเข้าใจในแนวทางและมีการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของตนเอง มีคุณธรรมและเห็นคุณค่าของกิจกรรมพลศึกษาและกีฬา  นำไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม

มาตรฐานและตัวชี้วัด

พ ๓.๑ ม. ๑/๑, ม. ๑/๒, ม. ๑/๓

พ ๓.๒ ม. ๑/๑, ม. ๑/๒, ม. ๑/๓, ม. ๑/๔, ม. ๑/๕, ม. ๑/๖

รวม ๙ ตัวชี้วัด

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • 1.นักเรียนสามารถอธิบายวิธีและประโยชน์ของการส่งลูกหน้ามือได้อย่างถูกต้อง (IQ)
 • 2.นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะส่งลูกหน้ามือได้อย่างถูกต้อง (SQ)
 • 3.นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายด้านความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจดีขึ ้น (PQ)
 • 4. นักเรียนเกิดความสนุกสนานจากการฝึกทักษะการส่งลูกหน้ามือ และมีน ้าใจนักกีฬา (MQ)
 • 5. นักเรียนเข้าเรียนตรงเวลา แต่งตัวถูกระเบียบ และให้ความร่วมมือกับครูผู้สอนเป็นอย่างดี (AQ)

สารบัญรายวิชา

5 บทเรียน

ประวัติกีฬาเทเบิลเทนนิส?

เท่าที่มีหลักฐานบันทึกพอให้ค้นคว้า ทำให้เราได้ทราบว่ากีฬาเทเบิลเทนนิสได้เริ่มขึ้นที่ประเทศอังกฤษ ในปี ค.ศ. 1890 ในครั้งนั้น อุปกรณ์ที่ใช้เล่นประกอบด้วย ไม้ หนังสัตว์ ลักษณะคล้ายกับไม้เทนนิสในปัจจุบันนี้ หากแต่ว่าแทนที่จะขึงด้วยเส้นเอ็นก็ใช้แผ่นหนังสัตว์หุ้มไว้แทน ลูกที่ใช้ตีเป็นลูกเซลลูลอยด์ เวลาตีกระทบถูกพื้นโต๊ะและไม้ก็เกิดเสียง “ปิก-ป๊อก” ดังนั้น กีฬานี้จึงถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งตามเสียงทีได้ยินว่า “ปิงปอง” (PINGPONG) ต่อมาก็ได้มีการวิวัฒนาการขึ้นโดยไม้หนังสัตว์ได้ถูกเปลี่ยนเป็นแผ่นไม้แทน ซึ่งได้เล่นแพร่หลายในกลุ่มประเทศยุโรปก่อน
ประวัติกีฬาเทเบิลเทนนิส00:00:00

ความรู้เกี่ยวกับการฝึกเล่นเทเบิลเทนิส?

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาปิงปอง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุปกรณ์ปิงปอง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการฝึกปิงปอง บทที่ 1 ฝึกสิ่งเหล่านี้ก่อนเริ่มเล่นบนโต๊ะ บทที่ 2 ฝึกเบสิคพื้นฐาน 8 ประการ บทที่ 3 ฝึกเบสิคฟุ๊ตเวิร์ค 4 ประการ บทที่ 4 ฝึกเบสิคตีลูกในโต๊ะ - นอกโต๊ะ บทที่ 5 ฝึกประสิทธิภาพ 5 ประการ บทที่ 6 ฝึกเตรียมเข้าสู่การแข่งขัน บทที่ 7 แบบฝึกสำหรับฝึกซ้อมเบสิค บทที่ 8 แบบฝึกสำหรับเข้าแข่งขัน บทที่ 9 นักกีฬากับความเป็นมืออาชีพ

ประโยนช์ของกีฬาเทเบิลเทนนิส?

กีฬาเทเบิลเทนนิส หรือ ปิงปอง ที่เรารู้จักกันนั้น ถือเป็นกีฬาที่มีความยากในการเล่น เป็นอันดับต้นๆ ของโลก เนื่องจากธรรมชาติของกีฬาประเภทนี้นั้น ถูกจำกัดให้ตีลูกปิงปองลงบนโต๊ะของคู่ต่อสู้ ซึ่งพื้นที่บนฝั่งตรงข้ามมีเพียง พื้นที่ แค่ 4.5 ฟุต X 5 ฟุตเท่านั้น และลูกปิงปองยังมีความเบามาก เพียง 2.7 กรัม เท่านั้น และความเร็วในการเคลื่อนที่จากฝั่งหนึ่ง ไปยังอีกฝั่งหนึ่ง ยังใช้เวลาไม่ถึง 1 วินาทีอีกต่างหาก แถมลูกปิงปองที่ลอยอยู่ในอากาศนั้น ยังมีความหมุนรอบตัวเองได้ทุกทิศทางถึง 360 องศา ซึ่งลูกปิงปองที่กำลังเคลื่อนที่มาหาเรานั้น เราจะต้องตีกลับไปอีกด้วย เพราะไม่ตี หรือ ตีไม่ได้ ก็หมายถึงการเสียคะแนนทันที แต่ในความยากนั้น ก็ย่อมมีประโยชน์สำหรับผู้เล่นเหมือนกัน เพราะ เป็นกีฬาที่ต้องใช้ทุกส่วนของร่างกายร่วมกันทั้งหมด ซึ่งส่วนต่างๆ ที่ต้องใช้ มีดังนี้

องค์ประกอบของการเล่นปิงปองให้ประสบความสำเร็จ

กติกา?

1. โต๊ะเทเบิลเทนนิส 2.เน็ส 3.ลูก 4.ไม้

แบบทดสอบ

เกี่ยวกับผู้สอน

4.17 (12 การให้คะแนน)

51 รายวิชา

1711 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

 • ข้อมูลจาก http://www.thaitabletennis.com/

ความต้องการ

 • 1.นักเรียนตอบค าถามครูได้ถูกต้องอย่างน้อย 3ข้อ (IQ)
 • 2.ครูประเมินการพัฒนาด้านทักษะส่งลูกหน้ามือผ่านกิจกรรมขั้นน าไปใช้ข้อที่4.1 (SQ)
 • 3.ครูประเมินการพัฒนาด้านสมรรถภาพของนักเรียนผ่านกิจกรรมข้อที่1.10 (PQ)
 • 4. ครูประเมินพฤติกรรมนักเรียนผ่านแบบประเมินพฤติกรรมรวม (AQ)
 • 5. ครูสังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียน การแต่งกาย ความมีระเบียบวินัยในชั้นเรียนผ่านใบเช็คชื่อ (MQ)

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7