0(0)

พ30227 เทเบิลเทนนิส 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/7 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2565

หลักสูตรรายวิชา

การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย   การจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสประเภทต่างๆ     การควบคุมการแข่งขันและการเป็นผู้ตัดสินที่มีความชำนาญและยุติธรรมโดยใช้กระบวนการปฏิบัติ  ทักษะกระบวนการ  กระบวนการกลุ่ม การคิด วิเคราะห์ บูรณาการ เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน   มีความรัก  ชื่นชอบการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส  มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ  มีน้ำใจนักกีฬา    เล่นกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ  มีสุนทรียภาพของการกีฬาทั้งในการเล่น การชม และการแข่งขัน

สารบัญรายวิชา

11 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่1 ประวัติความเป็นมา และคุณค่าของการเล่นเทเบิลเทนนิส

1.ประวัติความเป็นมา และคุณค่าของการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส00:00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่2 วิธีการเล่น กติกามารยาท ในการกีฬาเทเบิลเทนนิส

หน่วยการเรียนรู้ที่3 การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

หน่วยการเรียนรู้ที่4 ทักษะการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส

เกี่ยวกับผู้สอน

4.33 (3 การให้คะแนน)

18 รายวิชา

1137 ผู้เรียน

เรียน