5.00(1)

พ30228 เซปักตะกร้อ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

ประวัติความเป็นมาของเซปักตะกร้อ การบริหารร่างกาย และการเคลื่อนไหวเบื้องต้น ทักษะพื้นบานของการเล่นกีฬาเซปักตะกร้ออย่างถูกต้อง โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ ทักษะกระบวนการ กระบวนการกลุ่ม                  การคิดวิเคราะห์ บูรณาการเพื่อให้เกิดความสนุกสนาน มีความรักชื่นชอบเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ มีระเบียบวินัย    มีความรับผิดชอบ มีน้ำใจนักกีฬา เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ มีสุนทรียภาพของการกีฬาทั้งในการเล่น การชม และ    การแข่งขัน

 

ผลการเรียนรู้

  1. บอกประวัติ ประโยชน์ความเป็นมาของกีฬาเซปักตะกร้อได้
  2. บอกวิธีการเล่น กติกา มารยาท ของการเล่นเซปักตะกร้อโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มบูรณาการเข้ากับชีวิตประจําวันได้
  3. เกิดความรัก ภูมิใจในความเป็นไทย

สารบัญรายวิชา

12 บทเรียน

หน่วยที่ 1 ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของกีฬาเซปักตะกร้อ

หน่วยที่ 2 สร้างความคุ้นเคยกับลูกตะกร้อ

หน่วยที่ 5 ประโยชน์ของการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ

แบบประเมินความคิดเห็น

เกี่ยวกับผู้สอน

4.29 (7 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

591 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่ดี มีใบความรู้ มีวีดีโอให้ความรู้ มีแบบสอบถามในพัฒนาบทเรียน และควรนำคำแนะนำจากการประเมินบทเรียนไปพัฒนาบทเรียนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เรียน