5.00(1)

พ30229 เซปักตะกร้อ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่1/2564

หลักสูตรรายวิชา

การส่งลูกตะกร้อในการแข่งขันถูกต้องตามกติกา ทักษะขั้นสูงในการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ การรุกด้วยอวัยวะต่างๆ การสกัดกั้นด้วยส่วนต่างๆของร่างกาย หน้าที่ ตําแหน่งการเล่นและกติกา การแข่งขันเซปักตะกร้อ โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ ทักษะกระบวนการ กระบวนกลุ่ม  การคิดวิเคราะห์ บูรณาการ เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน มีความรัก ชื่นชอบการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีน้ำใจนักกีฬา เล่นกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ มีสุนทรียภาพ กีฬาทั้งในการเล่น การชม และการแข่งขัน

ผลการเรียนรู้

  1. บอกทักษะการเล่นเซปักตะกร้อ และกติกา มารยาทในการแข่งขันได้ โดยใช้กระกลุ่ม
  2. เกิดความรัก ภูมิใจในความเป็นไทย

สารบัญรายวิชา

12 บทเรียน

หน่วยที่ 1 ประวัติความเป็นมา

ใบงาน ประวัติความเป็นมาของกีฬาเซปักตะกร้อ

หน่วยที่ 2 การยืดกล้ามเนื้อหลังการอบอุ่นร่างกาย

หน่วยที่ 5 อุปกรณ์การฝึก และแบบฝึกสมรรถภาพทางกาย

หน่วยที่ 6 ประโยชน์ของการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ

แบบประเมินความคิดเห็น

เกี่ยวกับผู้สอน

3.75 (8 การให้คะแนน)

11 รายวิชา

1214 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 คน
4
0 คน
3
0 คน
2
0 คน
1
0 คน

เป็นบทเรียนที่ดี มีใบความรู้ ใบงาน มีวีดีโอให้ความรู้ มีแบบสอบถามในพัฒนาบทเรียน และควรนำคำแนะนำจากการประเมินบทเรียนไปพัฒนาบทเรียนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เรียน