5.00(1)

พ30230 เซปักตะกร้อ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

การใช้ทักษะขั้นสูงในการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อถูกต้องตามกติกาทั้งการรุกด้วยอวัยวะ สกัดกั้นด้วยส่วนต่างๆ  การสกัดกั้นด้วยส่วนต่างๆของร่างกาย หน้าที่ ตําแหน่งการเล่นและกติกาการแข่งขันเซปัก โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ ทักษะกระบวนการ กระบวนการกลุ่ม การคิดวิเคราะห์ บูรณาการเพื่อให้เกิดความสนุกสนาน มีความรัก ชื่นชอบการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ มีระเบียบวินัย มีความความรับผิดชอบ มีน้ำใจนักกีฬา เล่นกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ มีสุนทรียภาพของการกีฬาทั้งในการเล่น การชม และการแข่งขัน

ผลการเรียนรู้

  1. บอกวิธีการเล่นกติกา มารยาท การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม

บูรณาการเข้ากับชีวิตประจําวันได้

  1. เกิดความรัก ภูมิใจในความเป็นไทย

 

สารบัญรายวิชา

13 บทเรียน

หน่วยที่ 1 ประวัติความเป็นมา

ใบงาน ประวัติความเป็นมาของกีฬาเซปักตะกร้อ

หน่วยที่ 2 การยืดกล้ามเนื้อหลังการอบอุ่นร่างกาย

หน่วยที่ 4 กติกาการแข่งขันกีฬาตะกร้อ

หน่วยที่ 6 ประโยชน์ในการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ

แบบประเมินความคิดเห็น

เกี่ยวกับผู้สอน

4.29 (7 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

591 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่ดี มีวีดีโอให้ความรู้ มีใบงาน มีแบบสอบถามในพัฒนาบทเรียน และควรนำคำแนะนำจากการประเมินบทเรียนไปพัฒนาบทเรียนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เรียน