0(0)

พ30230 เซปักตะกร้อ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

หลักสูตรรายวิชา

             การใช้ทักษะขั้นสูงในการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อถูกต้องตามกติกาทั้งการรุกด้วยอวัยวะ สกัดกั้นด้วยส่วนต่างๆ  การสกัดกั้นด้วยส่วนต่างๆของร่างกาย หน้าที่ ตําแหน่งการเล่นและกติกาการแข่งขันเซปัก โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ ทักษะกระบวนการ กระบวนการกลุ่ม การคิดวิเคราะห์ บูรณาการเพื่อให้เกิดความสนุกสนาน มีความรัก ชื่นชอบการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ มีระเบียบวินัย มีความความรับผิดชอบ มีน้ำใจนักกีฬา เล่นกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ มีสุนทรียภาพของการกีฬาทั้งในการเล่น การชม และการแข่งขัน

ผลการเรียนรู้

  1. บอกวิธีการเล่นกติกา มารยาท การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม

บูรณาการเข้ากับชีวิตประจําวันได้

  1. เกิดความรัก ภูมิใจในความเป็นไทย

สารบัญรายวิชา

8 บทเรียน

หน่วยที่ 1 ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของกีฬาเซปักตะกร้อ
ใบงาน ประวัติความเป็นมาของกีฬาเซปักตะกร้อ

หน่วยที่ 2 การยืดกล้ามเนื้อหลังการอบอุ่นร่างกาย

หน่วยที่ 3 การเล่นเป็นทีม

หน่วยที่ 4 กติกาการแข่งขันกีฬาตะกร้อ

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (27 การให้คะแนน)

18 รายวิชา

1183 ผู้เรียน

เรียน