4.00(1)

พ30232 เพศศึกกษาเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ภาคเรียนที่ 1 / 2564

หลักสูตรรายวิชา

ความต้องการตามความคิดเห็นและความรู้สึกของตนเองบนพื้นฐานของการเคารพในสิทธิของผู้อื่นการดูแลสุขภาพทางเพศสิทธิในการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศภายใต้กรอบกฎหมายว่าด้วยเพศสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนภาพลักณ์ที่ส่งผลต่อความรู้สึกและพฤติกรรมโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้เรียนเพื่อปลูกฝังทัศนตคิและค่านิยมตลอดจนพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัยและรับผิดชอบ

 

ผลการเรียนรู้

1. วิเคราะห์อิทธิพลทางสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมได้

2. สร้างแรงจูงใจต่อตนเองที่จะมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากเอดส์และเพศสัมพันธ์ที่ไม่พร้อม

รวม 2 ผลการเรียนรู้

 

โครงสร้างรายวิชา พ 30232 เพศรอบด้าน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

รายวิชาเพิ่มเติม   ภาคเรียนที่ 1

เวลา  40 ชั่วโมง  จำนวน  1  หน่วยกิต

 

หน่วยการเรียนรู้

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ เวลา(ช.ม.)

น้ำหนักคะแนน

1

อย่าเปิดโอกาส

ข้อ 1

1. สถานการณ์และโอกาสที่จะนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์

2  ปัจจัยเสี่ยงของสังคมที่มีต่อการมีเพศสัมพันธ์

3. การมีเพศสัมพันธ์

4

20

2

 เข้าใจดีไม่มีปัญหา ข้อ 2  1. การเข้าใจความต้องการของตนเอง

2. บุคลิกภาพเกี่ยวกับความกล้าและความต้องการ

3. อารมณ์ที่ต้องจักดารของตนเอง

4

20

3

ตัดสินใจดีไม่มีเสี่ยง ขัอ 3 1.ทักษะการตัดสินใจและการคาดผลการผลการตัดสินใจ

2.ทางเลือกในการตัดสินใจ

3.การแสวงหาความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อเกิดปัญหา

4

20

4

สื่อสารดีแท้ช่วยแก้ปัญหา ข้อ 4 1.การสื่อสารในเรื่องของเพศ

2.การสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว

3.การต่อรองและการปฏิเสธ

4

40

5

เอดส์มหันต์ภัยใกล้ตัว ข้อ 5 1.การติดเชื้อ HIV และการป้องกัน

2.ความเสี่ยงและการประเมินโอกาสเสี่ยงการติดเชื้อ HIV

3.การใช้ชีวิตของผู้ป่วยเอดส์

 

4

40

 

สารบัญรายวิชา

26 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 อย่าเปิดโอกาศ?

สถานการณ์และโอกาสที่จะนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ เป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งของการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น ดังนั้นการปล่อยตัวให้เข้าไปอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าว จึงเป็นสิ่งที่หน้าเป็นห่วสำหรับปัจจัยทางสังคม เช่น สื่อต่างๆ วัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน ก็มีผลสนับสนุนให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์เหมือนกัน ในเรื่องของการล่วงเกินทางเพศนั้น ส่วนใหญ่ผู้ถูกกระทำจะเป็นผู้หญิง ซึ่งมักเป็นเด็กและวัยรุ่นตลอดจนเด็กชาย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 เข้าใจดีไม่มีปัญหา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 ตัดสินใจดีไม่มีเสี่ยง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 สื่อสารดีแท้ช่วยแก้ปัญหา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 เอดส์มหันตภัยใกล้ตัว

แบบสอบถามความพึงพอใจ

เกี่ยวกับผู้สอน

4.50 (2 การให้คะแนน)

5 รายวิชา

881 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่ดีมีแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน มีวีดีโอให้ความรู้ และควรนำคำแนะนำจากการประเมินบทเรียนไปพัฒนาบทเรียนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เรียน