0(0)

พ30238 แฮนด์บอล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

30238 แฮนด์บอล   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    ภาคเรียนที่ 2

ศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในการเล่นกีฬาแฮนด์บอล เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเล่นกีฬาแฮนด์บอล หลักการ รูปแบบการเคลื่อนไหวแบบต่าง ๆ ตลอดจนนำหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวไปใช้ในการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาแฮนด์บอล ตามกฎกติกา ความปลอดภัย กลวิธีการเล่น และการแข่งขัน

ยอมรับ และเห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาแฮนด์บอล โดยปฏิบัติตนตามสิทธิ กฎ กติกา ความรับผิดชอบตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ความร่วมมือเป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา ชื่นชมสุนทรียภาพในการเล่น การดู และการแข่งขันเป็นประจำสม่ำเสมอ

มีความรู้ ความเข้าใจ รู้จักวางแผน เลือกปฏิบัติปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาสมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพทางจิต และสมรรถภาพทางกลไก โดยใช้กีฬาแฮนด์บอลเป็นสื่อเพื่อให้เป็นผู้ที่มีสมรรถภาพทางกาย ทางจิตที่ดี

สารบัญรายวิชา

7 บทเรียน

หน่วยที่ 1 ประวัติและความเป็นมาของกีฬาแฮนด์บอล?

ประวัติกีฬาแฮนด์บอล กีฬาแฮนด์บอล มีที่มาจากประเทศเยอรมนี โดยนาย Konrad Koch ครูพละศึกษาคนหนึ่งแต่ก็ยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก จนกระทั่งปี พ.ศ. 2447 (ค.ศ. 1904) กีฬาแฮนด์บอลก็ถูกพัฒนาขึ้นในทวีปยุโรป และกำหนดกติกาขึ้นโดยอ้างอิงจากกติกาของกีฬาฟุตบอลเป็นหลัก ซึ่งเป็นการดัดแปลงกีฬาฟุตบอลมาเล่นด้วยมือแทน เดิมใช้ผู้เล่นทีมละ 11 คน แต่ลดลงเหลือทีมละ 7 คนแทน เนื่องจากผู้เล่นมีจำนวนมากจนเกินไปทำให้เล่นไม่สะดวก จากนั้นจึงค่อย ๆ แพร่หลายเรื่อยมา ในปี พ.ศ. 2471 (ค.ศ. 1928) แฮนด์บอลถูกนำไปสาธิตในงานกีฬาโอลิมปิก และถูกบรรจุเข้าเป็นหนึ่งในรายการการแข่งขันกีฬาระดับชาติเมื่อปี พ.ศ. 2474 (ค.ศ.1931) และเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายจนถูกบรรจุเข้าเป็นชนิดกีฬาการแข่งขันในกีฬาโอลิมปิก เมื่อปี พ.ศ. 2479 (ค.ศ. 1936) ก่อนที่จะเจอกับเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 จนความนิยมลดลง ต่อมาในปี พ.ศ. 2499 (ค.ศ. 1956) ก็ได้มีการแก้ไขกติกาแฮนด์บอลใหม่ ด้วยการนำเอากติกาของกีฬาฟุตบอล และกีฬาบาสเก็ตบอลมาผสมกัน เพื่อฟื้นฟูความนิยมกีฬาแฮนด์บอลให้กลับมาอีกครั้ง ปัจจุบันกีฬาแฮนด์บอลกลายเป็นกีฬาที่นิยมกันไปทั่วโลก ประวัติแฮนด์บอลในประเทศไทย หลังจากที่กีฬาแฮนด์บอลนิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายไปทั่วโลกแล้ว ประเทศไทยก็เริ่มนำเอากีฬาแฮนด์บอลเข้ามาเมื่อปี พ.ศ. 2482 (ค.ศ. 1939) โดย อาจารย์กอง วิสุทธารมย์ อดีตอธิบดีกรมพลศึกษาในขณะนั้น ซึ่งในตอนนั้นยังกติกาแฮนด์บอลยังต้องมีผู้เล่นทีมละ 11 คน จึงทำให้ไม่สะดวก และไม่เป็นที่นิยมในไทยมากนัก จนกระทั่งปี พ.ศ. 2500 (ค.ศ. 1957) อาจารย์ชนิต คงมนต์ ได้บรรจุกีฬาแฮนด์บอลเข้าสอนในโรงเรียนฝึกหัดครูพลานามัย และวิทยาลัยพลศึกษาอื่น ๆ ก่อนที่จะแพร่หลายไปยังโรงเรียนต่าง ๆ จนกลายเป็นหลักสูตรบังคับของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเมื่อปี พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975) และใช้กติกาการแข่งขันแบบสากลเมื่อปี พ.ศ.2524 (ค.ศ. 1981) และเป็นที่นิยมในประเทศไทยในที่สุด
ประวัติแฮนด์บอล00:00:00

การอบอุ่นร่างกายสำหรับการเล่นกีฬาแฮนด์บอล?

หน่วยที่ 2 การอบอุ่นร่างกายสำหรับการเล่นกีฬาแฮนด์บอล วิดีโอ การอบอุ่นร่างกายก่อนการเล่นกีฬา การอบอุ่นร่างกาย การอบอุ่นร่างกาย ( Warming-Up ) ก่อนการฝึกซ้อมหรือแข่งขัน เป็นสิ่งที่นักกีฬาต้องทำ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ ข้อต่อ เอ็น และยังส่งผลต่อสมรรถภาพในการเล่นกีฬาด้วย กล่าวคือ 1. ทำให้การประสานงานระหว่างกล้ามเนื้อกับประสาทเป็นไปด้วยความราบรื่น 2. เพิ่มอุณหภูมิในกล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้อหดตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 3. ปรับการหายใจและการไหลเวียนของโลหิตให้คงที่ การเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนเริ่มลงมือฝึกซ้อมหรือแข่งขันให้มีประสิทธิภาพนั้น จะทำให้ร่างกายตื่นตัวและสามารถหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บที่พบเห็นอยู่เป็นประจำได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างท่ากายบริหารกล้ามเนื้อเพื่ออบอุ่นร่างกาย 1. วิ่งเหยาะ ๆ ประมาณ 10-15 นาที 2. วิ่งเร็ว 50 เมตร 3. วิ่งซิกแซก 10 เมตร ให้ทำอย่างเร็ว 4. กระโดดเข่าตีหน้าอก 10 ครั้งติดต่อกัน 5. กระโดดข้ามหลังเพื่อน แล้วลอดใต้ขา 10-20 ครั้ง 6. กระโดดแอ่นหลัง โดยกระโดดให้สูง ทำติดต่อกัน 10 ครั้ง 7. เตะขาให้สูง เท้าเหยียดตรง เตะสลับกัน ซ้าย 20 ครั้ง ขวา 20 ครั้ง 8. ทำ Sit-Up 10-20 ครั้ง 9. ทำ Push – Up 10-20 ครั้ง 10. ยืดเหยียดกล้ามเนื้อทุกส่วนของข้อต่อ เช่น ข้อศอก หัวไหล่ ขา สะโพก คอ ข้อเท้า ข้อมือ โดยยืด-เหยียด ออกให้สุดการเคลื่อนไหว

หน่วยที่ 3 การเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่เบื่องต้น

หน่วยที่ 4 การส่ง – รับลูกแฮนด์บอลรูปแบบต่างๆ

หน่วยที่ 5 การเลี้ยงลูกแฮนด์บอล

เกี่ยวกับผู้สอน

4.17 (12 การให้คะแนน)

51 รายวิชา

1711 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • http://krusakfarm.blogspot.com/p/blog-page.html
  • https://sites.google.com/site/websidkhruthachchaynb/hnwy-thi-1-prawati-laea-khwam-pen-ma-khxng-kila-haendbxl

กลุ่มเป้าหมาย

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7