0(0)

พ30238 แฮนด์บอล 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

หลักสูตรรายวิชา

ประวัติความเป็นมาของกีฬาแฮนด์บอล  การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  ทักษะพื้นฐานเบื้องต้นของการเล่นกีฬาแฮนด์บอล  การเคลื่อนที่ไปในทิศทางต่างๆ  โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ  ทักษะกระบวนการ  กระบวนการกลุ่ม การคิด วิเคราะห์ บูรณาการเพื่อให้เกิดความสนุกสนาน  มีความรัก  ชื่นชอบการเล่นกีฬาแอนด์บอล  มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ  มีน้ำใจนักกีฬา  เล่นกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ  มีสุนทรียภาพของการกีฬาทั้งในการเล่น การชม และการแข่งขัน

สารบัญรายวิชา

12 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่1 ประวัติความเป็นมากีฬาแฮนด์บอล

ประวัติความเป็นกีฬาแฮนด์บอล
ประวัติแฮนด์บอลในประเทศไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่2 การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

หน่วยการเรียนรู้ที่3 ทักษะการเล่นกีฬาแฮนด์บอล

หน่วยการเรียนรู้ที่4 กฎ กติกา มารยาท สำหรับนักกีฬาที่ดี

ใบความรู้

แบบประเมินการเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (27 การให้คะแนน)

18 รายวิชา

1183 ผู้เรียน

เรียน