0(0)

พ30242 เปตอง 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 ภาคเรียน 2/2566

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬาเปตอง  การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  ทักษะพื้นฐานเบื้องต้นของการเล่นกีฬาเปตอง  โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการกลุ่ม การคิด วิเคราะห์ บูรณาการเพื่อให้เกิดความสนุกสนาน และปฏิบัติจริงในกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยกิจรรมเปตอง ในเรื่องการเล่น กีฬาเปตองขั้นพื้นฐาน การส่งลูก

มีเจตคติต่อการเรียนเห็น คุณค่า ความดีงาม มีน้ำใจนักกีฬา การทำงาน การวางแผน สมรรถภาพทางจิต  การบริหารจิต เห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย เคารพ กฎ กติกาการแข่งขัน มีน้ำใจนักกีฬา อดทนมุ่งมั่นพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีจิตสาธารณะและมีความฉลาดทางสุขภาวะ ดำรงชีวิตได้อย่างมีสุข

สารบัญรายวิชา

10 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติความเป็นมาของกีฬาเปตอง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความรู้เบื้องต้นก่อนการฝึกกีฬาเปตอง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กฎ – กติกาในการเล่นกีฬาเปตอง

แบบประเมินความคิดเห็น

เกี่ยวกับผู้สอน

3.75 (8 การให้คะแนน)

11 รายวิชา

1214 ผู้เรียน

เรียน