0(0)

พ30243 เปตอง 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษา กฎ กติกา มารยาทในการเล่นกีฬาเปตองและทบทวนทักษะกีฬา เช่น การจับลูก การส่งลูก การแข่งขัน การเข้าโยนลูกเปตอง(วางลูกตามจุดที่ต้องการ) การโยนลูกกระทบ การเล่นทีม ตลอดจนการสร้างเสริมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

ใช้กระบวนการในการค้นคว้า สืบค้นข้อมูล การจดบันทึกข้อมูล คิดอย่างมีวิจารณญาณ การสืบเสาะหาความรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ และมีความรู้ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี

มีเจตคติต่อการเรียนเห็น คุณค่า ความดีงาม มีน้ำใจนักกีฬา การทำงาน การวางแผน สมรรถภาพ           ทางจิต  การบริหารจิต เห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย เคารพ กฎ กติกาการแข่งขัน มีน้ำใจนักกีฬา อดทนมุ่งมั่นพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีจิตสาธารณะและมีความฉลาดทางสุขภาวะ ดำรงชีวิตได้อย่างมีสุข

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1.อธิบาย กฎ กติกา มารยาทของกีฬาเปตอง
  • 2.ปฏิบัติทักษะและการเล่นทีมของกีฬาเปตอง
  • 3.เห็นคุณค่า การมีน้ำใจนักกีฬาในการเล่นกีฬาเปตอง

สารบัญรายวิชา

1 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การป้องกันการบาดเจ็บ

การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา6:07

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทักษะกีฬาเปตอง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กฎ กติกา กีฬาเปตอง

เกี่ยวกับผู้สอน

4.40 (10 การให้คะแนน)

38 รายวิชา

3751 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • - Youtube

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8