4.00(1)

พ30244 กรีฑา 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์เกี่ยวกับความสำคัญของการออกกำลังกายและเล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี  การเล่นกีฬาตามความถนัดความสนใจอย่างเต็มความสามารถ  การประเมินตนเองและผู้อื่นการกายบริหารแบบต่างๆ  การเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล  ทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม  กฎ  กติกา  การเล่นเกมและการแข่งขันในกีฬาที่เลือกเล่น  การวางแผนและรูปแบบ  ความร่วมมือในการเล่นกีฬาและการทำงานเป็นทีม

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์  อธิบาย สาธิต ฝึกทักษะเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ใฝ่รู้ อยู่อย่างพอเพียง  มีระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา  มีทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกีฬา  มีความคล่องแคล่ว  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต

 

รหัสตัวชี้วัด

พ 3.2 ม 5/1 , ม.5/2 , ม 5/3 , ม5/4 ม , 5/5 , ม 5/6

รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัด

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • - รู้และเข้าใจประวัติและพัฒนาการ
  • -สามารถบอกประโยชน์ของการเล่นกรีฑา
  • -สามารถอธิบายมารยาทของผู้เล่นและผู้ชมกรีฑา
  • -สามารถอธิบายหลกความปลอดภัยในการเล่นกรีฑา

สารบัญรายวิชา

12 บทเรียน

ประวัติความเป็นมาของกรีฑา?

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรีฑา ( Athletic ) 1.1 ประวัติความเป็นมาของกรีฑา ตามประวัติของกรีฑาเป็นที่เชื่อกันว่าชาวกรีกสมัยโบราณเป็นผู้ริเริ่มการแข่งขันกีฬาและกรีฑาเกิดขึ้นเมื่อประมาณ776 ปีก่อนคริสตกาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมพลเมืองของกรีกให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมที่จะรับใช้ประเทศชาติได้อย่างเต็มที่ อีกเหตุผลหนึ่งคือชาวกรีกในสมัยโบราณนับถือเทพเจ้าอยู่หลายองค์ และเชื่อว่ามีเทพเจ้าสถิตอยู่บนเขาโอลิมปัสเทพ เจ้าทั้งหลายเป็นผู้บันดาลความสุขหรือความทุกข์ให้แก่ผู้นับถือคล้ายกับเป็นผู้ชี้ชะตาของ ชาวกรีก ดังนั้นชาวกรีกจึงพยายามที่จะประพฤติตนให้เป็นที่โปรดปราน ทำความเข้าใจและสนิทสนมกับเทพเจ้า เป็นเหตุให้มีพิธีบวงสรวงหรือทำพิธีกรรม ต่าง ๆ เมื่อเสร็จการบวงสรวงตามพิธีทางศาสนาแล้วจะต้องมีการเล่นกีฬาถวาย ณ ลานเชิงเขาโอลิมปัสแค้วนอีลิสเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพระเกียรติของเทพเจ้า การเล่นกีฬาที่บันทึกเป็นประวัติศาสตร์สืบต่อกันมา คือ การเล่นกีฬา 5 ประเภท ได้แก่ การวิ่งแข่ง การกระโดด มวยปล้ำ พุ่งแหลน และขว้างจักร โดยผู้เล่นแต่ละคนจะต้องเล่นให้ครบทั้ง 5 ประเภท สังเกตได้ว่านอกจากมวยปล้ำแล้วอีก 4 ประเภท เป็นการเล่นกรีฑาทั้งสิ้นการเล่นกีฬาดังกล่าวได้ดำเนินมาเป็นเวลา 1200 ปี จนกระทั่งกรีกเสื่อมอำนาจลงและตกอยู่ภายใต้ อำนาจของชาวโรมัน การกีฬาของกรีกก็เสื่อมลงตามลำดับ ในค.ศ. 393 จักรพรรดิธีโอดซีอุส แห่งโรมันมีคำสั่งให้ยกเลิกการ เล่นกีฬา ทั้ง 5 ประเภท เพราะเห็นว่าการแข่งขันในตอนปลายก่อนที่จะยกเลิกไปนั้น มีจุดมุ่งหมายต่างไปจากเดิม โดยที่ผู้เล่นและผู้ชมหวังสินจ้างรางวัล มีการพนันเพื่อเงินทอง ไม่ใช่เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพอย่างที่เคยปฏิบัติกันมา เป็นอันว่าโอลิมปิกสมัยโบราณได้ยุติลงตั้งแต่นั้นมาเป็นระยะเวลานาน15ศตวรรษ เป็นผลให้การเล่นกีฬาต้องหยุดชะงัก ไปด้วย

กรีฑาประเภทลู่?

กรีฑาประเภทลู่ กรีฑาประเภทลู่เป็นกรีฑาที่ต้องแข่งขันกันบนทางวิ่งหรือลู่วิ่งตลอดระยะทาง ใช้การวิ่งเป็นสำคัญตัดสินแพ้ชนะกันด้วยเวลาการแข่งขันที่นิยมกันทั่วไปมี ดังนี้ 1.1 ) การวิ่งระยะสั้น หมายถึง การวิ่งในระยะทางไม่เกิน 400 เมตร นับจากจุดเริ่มต้นจนถึงเส้นชัย ซึ่งจะต้องวิ่งในลู่ของตนเองตลอดระยะทาง โดยแบ่งระยะทางวิ่งออกเป็น 60, 80, 100, 200 และ 400 เมตร 1.2) การวิ่งระยะกลาง หมายถึง การวิ่งในระยะทางตั้งแต่ 800 เมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1,500 เมตร 1.3) การวิ่งระยะไกล หมายถึง การวิ่งในระยะทางมากกว่า 1,500 เมตรขึ้นไป และการวิ่งมาราธอน (42.195 เมตร ) 1.4) การวิ่งผลัด หมายถึง การแข่งขันที่แบ่งเป็นชุด ๆ แต่ละชุดมีจำนวนผู้แข่งขันเท่า ๆ กัน มีดังนี้... การวิ่งผลัดระยะทางเท่ากัน หมายถึง ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนในชุดเดียวกันต้องวิ่งในระยะทางเท่ากัน เช่น 5 x 80, 8 x 50, 4 x100,4 x 200, 4 x 400 เมตร เป็นต้น การวิ่งผลัดต่างระยะ หมายถึง ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนในชุดเดียวกัน วิ่งในระยะทางไม่เท่ากัน เช่น 80 x 120 x 120 x 80 เมตร เป็นต้น 1.5) การวิ่งข้ามรั้ว หมายถึง การวิ่งตามลู่วิ่งข้ามสิ่งกีดขวางความสูง และจำนวนรั้วที่ใช้แข่งขันในแต่ละประเภทแตกต่างกันไป เช่น วิ่งข้ามรั้ว 100 ,110,400 เมตร เป็นต้น

กรีฑาประเภทลาน?

กรีฑาประเภทลาน เป็นกรีฑาที่ต้องแข่งขันกันในสนาม ตัดสินแพ้ชนะกันด้วยระยะทาง อาจเป็นความไกลหรือความสูง โดยแบ่งประเภทการแข่งขัน ดังนี้ 2.1) ประเภทที่ตัดสินด้วยความไกล ได้แก่ กระโดดไกล เขย่งก้าวกระโดด ทุ่มลูกน้ำหนัก ขว้างค้อน ขว้างจักร และพุ่งแหลน 2.2) ประเภทที่ตัดสินด้วยความสูง ได้แก่ กระโดดสูง และกระโดดค้ำ

กรีฑาประเภทประผสม?

กรีฑาประเภทรวม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ ประเภทชาย ได้แก่ ทศกรีฑา ประกอบด้วยการแข่งขัน 10 รายการ จัดแข่งขัน 2 วัน ติดต่อกัน ดังนี้ วันแรก แข่งขัน 5 รายการดังนี้ 1. วิ่ง 100 เมตร 2. กระโดดไกล 3. ทุ่มน้ำหนัก 4. กระโดดสูง 5. วิ่ง 400 เมตร วันที่สอง แข่งขัน 5 รายการ ดังนี้ 6. วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร 7. ขว้างจักร 8. กระโดดค้ำ 9. พุ่งแหลน 10. วิ่ง 1,500 เมตร ประเภทหญิง ได้แก่ สัตตกรีฑา ประกอบด้วยการแข่งขัน 7 รายการ จัดแข่งขัน 2 วันติดต่อกัน ดังนี้ วันแรก แข่งขัน 4 รายการ ดังนี้ 1. วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร 2. กระโดดสูง 3. ทุ่มน้ำหนัก 4. วิ่ง 200 เมตร วันที่สอง แข่งขัน 3 รายการ ดังนี้ 5. กระโดดไกล 6. พุ่งแหลน 7. วิ่ง 800 เมตร

การตัดสิน?

การตัดสิน นักกีฬาผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะ ถ้าเสมอกันให้ผู้เข้าแข่งขันมากประเภทว่าเป็นผู้ชนะ ถ้ายังเสมอกันอยู่อีกก็ถือคะแนนที่มากกว่าในประเภทใดประเถทหนึ่งเป็นผู้ชนะ นักกีฬาใดไม่ประลองในประเภทใดประเภทหนึ่งให้ถือว่าหมดสิทธิ์ในการแข่งขันต่อไป ต้องออกจากสนามทันที

เกี่ยวกับผู้สอน

4.17 (12 การให้คะแนน)

17 รายวิชา

813 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่ดี และควรพัฒนาบทเรียนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • google.com/site/getting1231/2-prapheth-khxng-kritha
  • google.com/site/krugolfluichamwam/wicha-phlsuksa-6-kritha/xeksar-prakxb-kar-reiyn

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5/7