5.00(1)

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา

หลักสูตรรายวิชา

 31101   สุขศึกษาและพลศึกษา   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                        

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ภาคเรียนที่ 1   2564    เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต

การสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบกระดูกระบบกล้ามเนื้อ ระบบผิวหนัง  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศและการดำเนินชีวิต  การเคลื่อนไหวออกกำลังกาย  นันทนาการ   การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน ยาและสารเสพติด  ความรุนแรงและ  การหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง

โดยใช้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม การคิด วิเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล การบันทึกข้อมูล การอภิปรายกลุ่ม  กระบวนการปฏิบัติ โครงงาน ระดมสมอง เกม แก้ปัญหา บทบาทสมมติ  การบูรณาการ  การพัฒนาบุคลิกภาพและสร้างนิสัย เพื่อให้เกิดความตระหนัก  เห็นคุณค่าของการดูแลรักษาสุขภาพ  มีเจตคติ  ค่านิยมที่ดีเกี่ยวกับเรื่องเพศ สิ่งเสพติด การออกกำลังกาย ซื่อสัตย์  สามัคคีและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  ตลอดจนแนะนำผู้อื่นได้

 

รหัสตัวชี้วัด

พ 1.1  ม 4-6/1 , ม 4-6/2

พ 2.1  ม 4-6/1 , ม 4-6/2 , ม 4-6/3 , ม 4-6/4

พ 3.1  ม 4-6/1 , ม 4-6/2 , ม 4-6/3 , ม 4-6/4 , ม 4-6/5

รวมทั้งหมด  11   ตัวชี้วัด

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. สามารถอธิบายประสิทธิภาพการทำงานของระบบอวัยวะในร่างกายได้
  • 2. การวางแผนดูแลสุขภาพ การพัฒนาการของตนเองและบุคคลในครอบครัวได้
  • 3. วิเคราะห์ค่านิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทย ลดการขัดแย้งและป้องกันปัญหาเรื่องเพศกับครอบครัว
  • 4. ปฏิบัติตนตามสิทธิผู้บริโภค
  • 5. บอกประวัติกีฬาบาสเกตบอล กฎกติกา และทักกษะกีฬาบาสเกตบอลได้

สารบัญรายวิชา

9 บทเรียน

หน่วยที่ 1 ระบบอวัยวะของร่างกาย

แบบทดสอบก่อนเรียน
ระบบผิวหนังหรือระบบห่อหุ้มร่างกาย (Integumentary system)6:57
ระบบกล้ามเนื้อ (Muscular system)4:11
ระบบกระดูก
ตอบคำถามต่อไปนี้

หน่วยที่ 2 การวางแผนพัฒนาสุขภาพ

หน่วยที่ 3 เพศวิถีกับความหลากหลายและพฤติกรรมทางเพศ

หน่วยที่ 4 สิทธิผู้บริโภค

หน่วยที่ 5 สื่อโฆษณากับสุขภาพ

หน่วยที่ 6 ประวัติ กฎ กติกา ความเป็นมากีฬาบาสเกตบอล

เกี่ยวกับผู้สอน

3.57 (7 การให้คะแนน)

10 รายวิชา

1853 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่ดี มีใบความรู้ มีวีดีโอให้ความรู้และแบบทดสอบหลังเรียน มีแบบสอบถามในพัฒนาบทเรียน และควรนำคำแนะนำจากการประเมินบทเรียนไปพัฒนาบทเรียนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เรียน