5.00(27)

พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

หลักสูตรรายวิชา

การดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัว  ค่านิยมเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมตะวันตก  การเคลื่อนไหวและออกกำลังกาย  อิทธิพลของสื่อโฆษณาที่มีต่อสุขภาพและการบริโภค ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพหรือความรุนแรงของคนไทยและแนวทางป้องกันการใช้ความรุนแรงโดยใช้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม การคิด วิเคราะห์  การสืบค้นข้อมูล  การบันทึกข้อมูล    การอภิปรายกลุ่ม  กระบวนการปฏิบัติ โครงงาน  ระดมสมอง  เกม  แก้ปัญหา  บทบาทสมมติ   การบูรณาการ  การพัฒนาบุคลิกภาพและสร้างนิสัยเพื่อให้เกิดความตระหนัก  เห็นคุณค่าของการดูแลรักษาสุขภาพ  มีเจตคติ  ค่านิยมที่ดีเกี่ยวกับเรื่องเพศ   การบริโภค  การออกกำลังกาย ซื่อสัตย์  สามัคคีและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  ตลอดจนแนะนำผู้อื่นได้

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • พ 3.2 ม 4-6/1 ออกกำลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองอย่างสม่ำเสมอ และใช้ความสามารถของ
 • ตนเองเพิ่มศักยภาพของทีม ลดความเป็นตัวตน คำนึงถึงผลที่เกิดต่อสังคม
 • พ 3.2 ม 4-6/2 อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา กลวิธีต่างๆ ในระหว่างการเล่น การแข่งขัน
 • กีฬากับผู้อื่นและนำไปสรุปเป็นแนวปฏิบัติและใช้ในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง
 • พ 3.2 ม 4-6/3 แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่นและการแข่งขันกีฬา ด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา
 • และนำไปใช้ปฏิบัติทุกโอกาส จนเป็นบุคลิกภาพที่ดี
 • พ 3.2 ม 4-6/4 ร่วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาอย่างมีความสุข ชื่นชมในคุณค่าและ
 • ความงามของการกีฬา
 • พ 4.1 ม 4-6/1 วิเคราะห์บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกัน
 • โรคในชุมชน
 • พ 4.1 ม 4-6/2 วิเคราะห์ อิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อการเลือกบริโภค
 • พ 4.1 ม 4-6/3 ปฏิบัติตนตามสิทธิของผู้บริโภค
 • พ 4.1 ม 4-6/4 วิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนวทางการป้องกันการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย
 • พ 5.1 ม 4-6/1 มีส่วนร่วมในการป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา การใช้สารเสพติดและความรุนแรง เพื่อ
 • เพื่อสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และสังคม
 • พ 5.1 ม 4-6/2 วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง การใช้และการจำหน่ายสารเสพติด
 • พ 5.1 ม 4-6/3 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ หรือความรุนแรงของคนไทยและเสนอแนวทางป้องกัน
 • พ 5.1 ม 4-6/4 วางแผน กำหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ และสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน
 • พ 5.1 ม 4-6/5 มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน

สารบัญรายวิชา

27 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สุขภาพชุมชน

ความหมายและความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
บทบาทและความรับผิดชอบของตนเองที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน
แนวคิดของการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน
แนวทางการสร้างเสริมและพัฒนาสุขภาพของชุมชน
สื่อการเรียนรู้
ใบงานออนไลน์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ใส่ใจความปลอดภัย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ป้องกันความเสี่ยงจากการใช้ยา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 สารเสพติดให้โทษ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 กฏ กติกา มารยาท ในการเล่นกีฬา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 การทดสอบสมรรถภาพ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 ทักษะพื้นฐานกีฬาบาสเกตบอล

ใบความรู้กีฬาบาสเกตบอล

แบบทดสอบท้ายบท

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (27 การให้คะแนน)

18 รายวิชา

1183 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 27 Ratings

5
1 คน
4
0 คน
3
0 คน
2
0 คน
1
0 คน

คุณครูสอนดีมากๆเลยค่า เอาไปล้านดาว

ครูน่ารักค่ะ เทอมนี้ขอเบาๆงานลงหน่อยค่ะครู💘💘

👍

ครูใจดีค่ะ

ครูสอนเข้าใจงานค่ะ

เข้าใจง่ายมากครับ

💐💝

💗

ค่ะ เป็นวิชาที่น่าเรียนรู้ค่ะ ชอบมากค่ะ สั่งงานเยอะดีค่ะ ถึงจะมีงานวิชาอื่นมากมายแต่วิชาครูงานเยอะไม่แพ้วิชาอื่นเลยค่ะ ชอบค่ะ ได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะ ดีใจที่ได้เรียนเทอม2กับครูอีกครั้งค่ะ🫰🏻❤️

ครูใจดีคับ

ครูสอนดีครับ

ครูสอนดีมากค่าาา❤

สุดยอดครับสอนดีมากสนุกมาเลยครับ

ครูน่ารักสอนเข้าใจง่ายสนุก

🤍

ครูน่ารักจัง

เรียน

กลุ่มเป้าหมาย

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4