0(0)

พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2/2563

สารบัญรายวิชา

11 บทเรียน50m

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ?

1. โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ 2. ปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ 3. แนวทางการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรคโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ
โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ2:01
การมอบหมายงาน
แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่องสุขภาพชุมชน?

1. ความหมายและความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 2. แนวคิดของการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน 3. บทบาทและความรับผิดชอบของตนเอง ที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน 4. แนวทางการสร้างเสริม และพัฒนาสุขภาพของชุมชน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่องใส่ใจความปลอดภัย การป้องกันความเสี่ยงจากการใช้ยา?

1. ภัยและแนวทางการลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา 2. ภัยและแนวทางการลดอุบัติเหตุและการสร้างเสริมความปลอดภัยในการเดินทาง 3. ภัยและแนวทางการลดอุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ 4. ภัยและแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยที่ไม่คาดคิด 5. การวางแผนและการมีส่วนร่วมสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่องสารเสพติดให้โทษ?

1. สาเหตุและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติด 2. สารเสพติดที่แพร่ระบาดในปัจจุบัน 3. การป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง กติกากีฬาบาสเกตบอล?

1. กติกาเบื้องต้นสำหรับกีฬาบาสเกตบอล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง การทดสอบสมรรถภาพ?

1. วิ่ง 50 เมตร 2. วิ่งเก็บของ 3. ลุยืนกระโดดไกล 4. แรงบีบมือ 5. ลุกนั่ง 6. ดึงข้อ 7. การวิ่งระยะไกล 8. การงอตัวข้างหน้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง ทักษะพื้นฐานกีฬาบาสเกตบอล?

1. การรับและส่งบาสเกตบอลเคลื่อนที่ 2. ทักษะการเลี้ยงลูกบาสเกตบอล 3. การยิงประตู 4. การยิงประตู (เลย์อัพ) 5. การป้องกัน 6. การรุก

แบบประเมินหลังเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

3.57 (7 การให้คะแนน)

10 รายวิชา

1853 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • ใบความรู้
  • youtube
  • หนังสือเรียน

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4