0(0)

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 พ 32101   สุขศึกษาและพลศึกษา                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่ 1                                                 เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต

 

การสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบย่อยอาหาร  ระบบขับถ่าย  ระบบหายใจ และระบบไหลเวียนโลหิต  การวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว ค่านิยมเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่น ๆ  การเคลื่อนไหวและออกกำลังกาย  นันทนาการ  การป้องกันโรค  พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย การหลีกเลี่ยงและป้องกันจากตนเองจากการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์  โดยใช้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม การคิด วิเคราะห์  การสืบค้นข้อมูล  การบันทึกข้อมูล  การอภิปรายกลุ่ม  กระบวนการปฏิบัติ  ระดมสมอง  เกม  แก้ปัญหา  บทบาทสมมติ   การบูรณาการ  เพื่อให้เกิดความตระหนัก  เห็นคุณค่าของการดูแลรักษาสุขภาพ  มีเจตคติ  ค่านิยมที่ดีเกี่ยวกับเรื่องเพศ  การบริโภค  การออกกำลังกาย ซื่อสัตย์  สามัคคีและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  ตลอดจนแนะนำผู้อื่นได้

 

รหัสตัวชี้วัด

พ 1.1 ม 4-6/1 , ม 4-6/2

พ 2.1  ม 4-6/1 , ม 4-6/2 , ม 4-6/3 , ม 4-6/4

พ 3.1  ม 4-6/1 , ม 4-6/2 , ม 4-6/3 , ม 4-6/4 , ม 4-6/5

 

รวมทั้งหมด  11   ตัวชี้วัด

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. สามารถอธิบายประสิทธิภาพการทำงานของระบบอวัยวะในร่างกายได้
  • 2. การวางแผนดูแลสุขภาพ การพัฒนาการของตนเองและบุคคลในครอบครัวได้
  • 3. วิเคราะห์ค่านิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทย ลดการขัดแย้งและป้องกันปัญหาเรื่องเพศกับครอบครัว
  • 4. ปฏิบัติตนตามสิทธิผู้บริโภค
  • 5. บอกประวัติกีฬาแบดมินตัน กฎกติกา และทักกษะกีฬาแบดมินตัน

สารบัญรายวิชา

13 บทเรียน

หน่วยที่ 1 ระบบต่างๆ ในร่างกาย

แบบทดสอบก่อนเรียน
ระบบหายใจ9:37
ใบกิจกรรมที่ 1.1
ระบบไหลเวียนเลือด12:32
ใบกิจกรรมที่ 1.2
ระบบย่อยอาหาร9:00
ระบบขับถ่ายปัสสาวะ8:51
แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 2 วางแผนดีชีวิตมีสุข

หน่วยที่ 3 เพศกับวัฒนธรรมไทย

หน่วยที่ 4 รู้จักสิทธิผู้บริโภค

หน่วยที่ 5 กีฬาแบดมินตัน

เกี่ยวกับผู้สอน

4.40 (10 การให้คะแนน)

38 รายวิชา

3751 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • 1. YouTube
  • 2.ใบกิจกรรม
  • 3. Power Point

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5