5.00(1)

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรรายวิชา

 พ 32101   สุขศึกษาและพลศึกษา                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่ 1                                                 เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต

 

การสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบย่อยอาหาร  ระบบขับถ่าย  ระบบหายใจ และระบบไหลเวียนโลหิต  การวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว ค่านิยมเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่น ๆ  การเคลื่อนไหวและออกกำลังกาย  นันทนาการ  การป้องกันโรค  พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย การหลีกเลี่ยงและป้องกันจากตนเองจากการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์  โดยใช้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม การคิด วิเคราะห์  การสืบค้นข้อมูล  การบันทึกข้อมูล  การอภิปรายกลุ่ม  กระบวนการปฏิบัติ  ระดมสมอง  เกม  แก้ปัญหา  บทบาทสมมติ   การบูรณาการ  เพื่อให้เกิดความตระหนัก  เห็นคุณค่าของการดูแลรักษาสุขภาพ  มีเจตคติ  ค่านิยมที่ดีเกี่ยวกับเรื่องเพศ  การบริโภค  การออกกำลังกาย ซื่อสัตย์  สามัคคีและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  ตลอดจนแนะนำผู้อื่นได้

 

รหัสตัวชี้วัด

พ 1.1 ม 4-6/1 , ม 4-6/2

พ 2.1  ม 4-6/1 , ม 4-6/2 , ม 4-6/3 , ม 4-6/4

พ 3.1  ม 4-6/1 , ม 4-6/2 , ม 4-6/3 , ม 4-6/4 , ม 4-6/5

 

รวมทั้งหมด  11   ตัวชี้วัด

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. สามารถอธิบายประสิทธิภาพการทำงานของระบบอวัยวะในร่างกายได้
  • 2. การวางแผนดูแลสุขภาพ การพัฒนาการของตนเองและบุคคลในครอบครัวได้
  • 3. วิเคราะห์ค่านิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทย ลดการขัดแย้งและป้องกันปัญหาเรื่องเพศกับครอบครัว
  • 4. ปฏิบัติตนตามสิทธิผู้บริโภค
  • 5. บอกประวัติกีฬาแบดมินตัน กฎกติกา และทักกษะกีฬาแบดมินตัน

สารบัญรายวิชา

17 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบอวัยวะต่างๆภายในร่างกาย

ระบบหายใจ00:00
ใบกิจกรรมที่ 1.1 ระบบหายใจ
ระบบไหลเวียนเลือด12:32
ระบบย่อยอาหาร9:00
ใบกิจกรรมที่ 1.2 ระบบย่อยอาหาร
ระบบขับถ่าย8:51
แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 100:00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การวางแผนดีชีวีมีสุข

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เพศกับวัฒนธรรมไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สิทธิผู้บริโภค

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 กีฬาแบดมินตัน

แบบสอบถามหลังเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

4.40 (10 การให้คะแนน)

38 รายวิชา

3751 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 คน
4
0 คน
3
0 คน
2
0 คน
1
0 คน

เป็นบทเรียนที่ดี มีความหลากหลายทั้งวีดีโอให้ความรู้ ใบงาน และแบบสอบถามในการติดตามผลการเรียน และพัฒนาให้ดีมากขึ้นในครั้งต่อๆไป

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • 1. YouTube
  • 2.ใบกิจกรรม
  • 3. Power Point

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5