0(0)

พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

32102 สุขศึกษาและพลศึกษา                                กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2          เวลา 20 ชั่วโมง                 จำนวน 0.5 หน่วยกิต

การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยภูมิปัญญาไทย  การจัดการกับอารมณ์และความเครียด  การเคลื่อนไหวและออกกำลังกาย  การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  นันทนาการ  อุบัติภัย  ปัญหาและ การแก้ปัญหาจาการใช้ยาและสิ่งเสพติด  การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย  โดยใช้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม การคิด วิเคราะห์  การสืบค้นข้อมูล  การบันทึกข้อมูล  การอภิปรายกลุ่ม  กระบวนการปฏิบัติ  ระดมสมอง  เกม  แก้ปัญหา  บทบาทสมมติ   การบูรณาการ เพื่อให้เกิดความตระหนัก  เห็นคุณค่าของการดูแลรักษาสุขภาพ  มีเจตคติ  ค่านิยมที่ดีเกี่ยวกับเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  สิ่งเสพติด  การออกกำลังกาย อุบัติภัย  สามัคคี  มีน้ำใจและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  ตลอดจนแนะนำผู้อื่นได้

 

รหัสตัวชี้วัด

พ 3.2  ม 4-6/1 , ม 4-6/2 , ม 4-6/3 , ม 4-6/4

พ 4.1  ม 4-6/1 , ม 4-6/2 , ม 4-6/3 , ม 4-6/4

พ 5.1  ม 4-6/1 , ม 4-6/2 , ม 4-6/3 , ม 4-6/4 , ม 4-6/5

 

รวมทั้งหมด  13   ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

9 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การเจ็บป่วยและการตายของคนไทย

สาเหตุการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย4:05
ใบกิจกรรมที่ 7.1 สาเหตุการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย
การป้องกันการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย6:49
ใบกิจกรรมที่ 7.2 รู้ทันโรค
แบบทดสอบ หลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 สมรรถภาพทางกายและทางกลไก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ปัจจัยที่มีผลต่อความรุนแรงของคนไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 กีฬาแบดมินตัน

แบบสอบถามหลังเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

4.40 (10 การให้คะแนน)

38 รายวิชา

3751 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • YouTube ✔✔
  • Facebook ✔✔
  • Google ✔✔

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5