4.00(1)

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรรายวิชา

การสร้างเสริมประสิทธิภาพการทำงานของระบบประสาท  ระบบสืบพันธุ์และต่อมไร้ท่อ การดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว ชุมชนและสังคม ปัจจัยทางสังคมที่มีต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย  การป้องกันปัญหาจาการมีเพศสัมพันธ์ ค่านิยมเรื่องเพศ วัยรุ่นกับการคบเพื่อนต่างเพศ   การวางแผนชีวิตและครอบครัว การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  การใช้ภูมิปัญญาไทยในการป้องกันโรค  การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพ การจัดการกับอารมณ์และความเครียด  การออกกำลังกายและนันทนาการ โดยใช้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม การคิด วิเคราะห์  การสืบค้นข้อมูล  การบันทึกข้อมูล  การอภิปรายกลุ่ม  กระบวนการปฏิบัติ ระดมสมอง  เกม  แก้ปัญหา การบูรณาการ เพื่อให้เกิดความตระหนัก  เห็นคุณค่าของการดูแลรักษาสุขภาพ  มีเจตคติ  ค่านิยมที่ดีเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  การออกกำลังกาย อุบัติภัย  สามัคคี  มีน้ำใจและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  ตลอดจนแนะนำผู้อื่นได้

 

รหัสตัวชี้วัด

พ 1.1  ม 4-6/1 , ม 4-6/2

พ 2.1  ม 4-6/1 , ม 4-6/2 , ม 4-6/3 , ม 4-6/4

พ 3.1  ม 4-6/1 , ม 4-6/2 , ม 4-6/3 , ม 4-6/4 , ม 4-6/5

 

รวมทั้งหมด  11   ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

7 บทเรียน

บท 1 ระบบการทำงานของอวัยวะ

ระบบต่อมไร้ท่อ2:50
ระบบประสาท4:36
ระบบสืบพันธุ์6:41

บท 2 การแก้ปัญหาความขัดแย้ง

บท 3 เพศวิถีศึกษา

บท 4 สุขภาพดีสร้างได้

บท 5 สิทธิผู้บริโภค

บท 6 สิ่งแวดล้อมดีมีสุข

เกี่ยวกับผู้สอน

3.57 (7 การให้คะแนน)

10 รายวิชา

1853 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่ดี มีวีดีโอให้ความรู้ มีแบบสอบถามในพัฒนาบทเรียน และควรนำคำแนะนำจากการประเมินบทเรียนไปพัฒนาบทเรียนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เรียน