0(0)

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

           พ 33101   สุขศึกษาและพลศึกษา                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    ภาคเรียนที่ 1                                     เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต  

 

การสร้างเสริมประสิทธิภาพการทำงานของระบบประสาท  ระบบสืบพันธุ์และต่อมไร้ท่อ การดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว ชุมชนและสังคม ปัจจัยทางสังคมที่มีต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย  การป้องกันปัญหาจาการมีเพศสัมพันธ์ ค่านิยมเรื่องเพศ วัยรุ่นกับการคบเพื่อนต่างเพศ   การวางแผนชีวิตและครอบครัว การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  การใช้ภูมิปัญญาไทยในการป้องกันโรค  การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพ การจัดการกับอารมณ์และความเครียด  การออกกำลังกายและนันทนาการ โดยใช้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม การคิด วิเคราะห์  การสืบค้นข้อมูล  การบันทึกข้อมูล  การอภิปรายกลุ่ม  กระบวนการปฏิบัติ ระดมสมอง  เกม  แก้ปัญหา การบูรณาการ เพื่อให้เกิดความตระหนัก  เห็นคุณค่าของการดูแลรักษาสุขภาพ  มีเจตคติ  ค่านิยมที่ดีเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  การออกกำลังกาย อุบัติภัย  สามัคคี  มีน้ำใจและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  ตลอดจนแนะนำผู้อื่นได้

 

รหัสตัวชี้วัด

พ 1.1  ม 4-6/1 , ม 4-6/2

พ 2.1  ม 4-6/1 , ม 4-6/2 , ม 4-6/3 , ม 4-6/4

พ 3.1  ม 4-6/1 , ม 4-6/2 , ม 4-6/3 , ม 4-6/4 , ม 4-6/5

 

รวมทั้งหมด  11   ตัวชี้วัด

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญรายวิชา

7 บทเรียน

หน่วยที่ 1 ระบบต่างๆ

ระบบประสาท4:26
ระบบสืบพันธุ์6:16
ระบบต่อมไร้ท่อ7:34

หน่วยที่ 2 การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง

หน่วยที่ 3 เพศวิถีศึกษา

หน่วยที่ 4 การดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว

หน่วยที่ 5 สิทธิผู้บริโภค

หน่วยที่ 6 การเต้นลีลาศ

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

1 รายวิชา

198 ผู้เรียน

เรียน