0(0)

พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2/2563

หลักสูตรรายวิชา

การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและทางจิต  การเคลื่อนไหวออกกำลังกาย  อุบัติภัยภายในโรงเรียน  ชุมชนและแนวทางในการป้องกันแก้ไข และการช่วยฟื้นคืนชีพ  โดยใช้กระบวนการกลุ่ม   การคิด วิเคราะห์  การสืบค้นข้อมูล  การบันทึกข้อมูล  การอภิปรายกลุ่ม  กระบวนการปฏิบัติ  ระดมสมอง  เกม  แก้ปัญหา  การบูรณาการ เพื่อให้เกิดความตระหนัก  เห็นคุณค่าของการดูแลรักษาสุขภาพ มีเจตคติ ค่านิยมที่ดีเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การออกกำลังกายอุบัติภัย สามัคคี มีน้ำใจและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  ตลอดจนแนะนำผู้อื่นได้

รหัสตัวชี้วัด

พ 3.2  ม 4-6/1 , ม 4-6/2 , ม 4-6/3 , ม 4-6/4

พ 4.1  ม 4-6/1 , ม 4-6/2 , ม 4-6/3 , ม 4-6/4

พ 5.1  ม 4-6/1 , ม 4-6/2 , ม 4-6/3 , ม 4-6/4 , ม 4-6/5

สารบัญรายวิชา

12 บทเรียน50m

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม?

1. สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม 2. ปัญหา อาการ การป้องกันและผลกระทบของโรคทางพันธุกรรมเป็นปัญหาสาธารณสุขไทย 3. สร้างแนวทางการป้องกัน การแก้ไขปัญหา สาเหตุของโรคทางพันธุกรรมที่เป็นปัญหาสาธารณสุขไทย
การมอบหมายงาน
โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม1:45
แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพและความรุนแรง?

1. สถานการณ์และแนวโน้มของสุขภาพและความรุนแรงของคนไทย ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพและความรุนแรง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง ชุมชนปลอดภัย?

1. แนวคิดเกี่ยวกับอุบัติเหตุ 2. การป้องกันอุบัติเหตุ 3. แนวคิดเกี่ยวกับความปลอดภัยในชุมชน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง ผลกระทบจากสารเสพติด?

1. สถานการณ์ของปัญหาสารเสพติด 2. ผลกระทบจากการครอบครอง การใช้ และจำหน่ายสารเสพติด 3. โทษทางกฎหมายที่เกิดจากการครอบครอง การใช้ และจำหน่ายสารเสพติด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน (ในเด็ก)?

ความสำคัญของการช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน (ในเด็ก)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬาลีลาศ?

1. หลักการในการออกกำลังกาย 2. มารยาทของผู้เล่นกีฬาลีลาศที่ควรปฏิบัติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง ทักษะพื้นฐานในการฝึกลีลาศ?

1. การลีลาศจังหวะบีกิน 2. การลีลาศจังหวะชะ-ชะ-ช่า 3. การลีลาศจังหวะรุมบ้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 กฎกติกาการแข่งขันกีฬาลีลาศ?

1. กฎกติกาการแข่งขันกีฬาลีลาศของสหพันธ์กีฬานานาชาติ 2. การจัดการแข่งขัน

แบบประเมินหลังเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

3.57 (7 การให้คะแนน)

10 รายวิชา

1853 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • ใบความรู้
  • youtube
  • หนังสือเรียน

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6