4.00(1)

ภาษาอังกฤษ อ 31101 มัธยมศึกษาปีที่ 4

หลักสูตรรายวิชา

สื่อการเรียนรู้ชุด FOCUS และแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้เนื้อหาจากสื่อการเรียนรู้ชุดนี้ คณะผู้จัดทำได้วิเคราะห์เนื้อหาสาระของหน่วยการเรียนรู้ในหนังสือเรียน FOCUS ว่ามีลำดับและขอบข่ายสาระการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้คำนึงถึงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เป็นเป้าหมายของหน่วยเป็นสำคัญ ทุกองค์ประกอบที่เสนอแนะไว้จึงมีความเชื่อมโยงกับมาตรฐานและตัวชี้วัดที่เป็นเป้าหมายของหน่วย มีการกำหนดหลักฐานการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่จะแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย และออกแบบกระบวนการและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่จะช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่นำเสนอไว้เน้นการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน คำนึงถึงหลักไวยากรณ์ มุ่งเน้นที่จะช่วยให้ผู้เรียนนำไปปรับใช้ได้ในสถานการณ์อื่น ๆ ดังนั้น ในการเรียนการสอนทุกขั้นตอนจะมีการเสนอวิธีจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสแสดงออกและฝึกทักษะทางภาษา โดยมีครูเป็นผู้ทำหน้าที่แนะนำ อธิบายวิธี และจัดให้มีบรรยากาศที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และสิ่งแวดล้อมของผู้เรียน

สารบัญรายวิชา

17 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 0 ทบทวนความรู้เก่า / Starter Unit

คาบ 1 การออกเสียงพยัญชนะ ฟังเทป CD1.2 / CD1.412:26
คาบ1 คำศัพท์ ชาติ และ สัญชาติ3:05
แบบฝึกหัดคาบ 1 คำศัพท์ ชาติ และ สัญชาติ
คาบ 2 การใช้ is, am, are13:56
แบบฝึกหัดคาบ 2 การใช้ is, am ,are
คาบ 3 การใช้ this / that / these / those (นี้ / นั้น / เหล่านี้ / เหล่านั้น)5:45
คาบ 4 แบบฝึกฟัง สิ่งของของๆ Amy CD 1.7
คาบ 5 แบบฝึกหัดการฟัง CD 1.8 การใช้ this, that, these, those และแบบฝึกหัด CD 1.9 การใช้รูปย่อของ is และ are
แบบฝึกหัดคาบ 3 4 5 การฟัง CD 1.8 การใช้ this, that, these, those และแบบฝึกหัด CD 1.9 การใช้รูปย่อของ is และ are
คาบ 6 คำแสดงความเป็นเจ้าของ Possessive adjective CD. 1.106:26
แบบฝึกหัดคาบ 6 การฟัง CD 1.10
คาบ 7 การใช้ can / can’t4:06
แบบฝึกหัดคาบ 7 การใช้ can / can’t

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Family and friends

ข้อสอบกลางภาค (ทดสอบ)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง Food. You are what you eat

เกี่ยวกับผู้สอน

4.00 (2 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

677 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

จัดทำบทเรียนออนไลน์ได้ดี เหมาะสมกับผู้เรียน

เรียน

ความต้องการ

  • 1. ให้นักเรียนดูคลิป "ชาวต่างชาติฟังสำเนียงคนไทยได้มากน้อยแค่ไหน" เพื่อตระหนักความสำคัญในการออกเสียง แบบฝึกหัดทุกอย่าง พยายามฟัง ออกเสียง เลียนแบบเจ้าของภาษาให้ได้มากที่สุด
  • 2. เวลาทำแบบฝึกหัด ไม่รู้คำศัพท์ไหน ให้เปิดพจนานุกรม (Dictionary) ขยันเปิดบ่อยๆจะทำให้รู้คำศัพท์มากยิ่งขึ้น