0(0)

ภาษาอังกฤษ (อ22102) ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 ครูพัชรินทร์ โพธิ์ทอง

คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

อ 22102  ภาษาอังกฤษ                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      ภาคเรียนที่ 2             เวลา 60 ชั่วโมง        จำนวน  1.5  หน่วยกิต

 

ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจง ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจงและอธิบายสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว และสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
ใช้ภาษา น้ำเสียง และกริยาท่าทางในการสนทนาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา พูดแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น อ่านออกเสียงข้อความข่าว ประกาศ บทร้อยกรองถูกต้องตามหลักการอ่าน เขียนประโยคและข้อความบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ในท้องถิ่น และเขียนประโยคหรือข้อความได้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ

เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมการใช้บทบาทสมมุติ การเล่นเกม เพลง นิทาน
การเปรียบเทียบความเหมือน ความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมระหว่างต่างประเทศและประเทศไทย ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน  ในโรงเรียน ชุมชนและนำไปเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระวิชาอื่น โดยใช้เทคนิคและกระบวนการเรียนรู้ทางภาษา  มุ่งเน้นพัฒนาทักษะทั้ง 4 ทักษะ(ฟัง พูด อ่าน เขียน)ใช้เทคโนโลยีสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย  ศึกษาจาก
แหล่งเรียนรู้  แหล่งค้นคว้าทั้งในสถานศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น

เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้  มีความรับผิดชอบ  คุณธรรม  จริยธรรม  มุ่งมั่นในการทำงาน กล้าใช้ภาษาในการสื่อสาร  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษและรักความเป็นไทย

สารบัญรายวิชา

18 บทเรียน

Unit 5 Look at You

Personality adjectives Worksheet
Appearance adjectives Worksheet
Comparative and Superative Worksheet

Unit 6 It’s Your World

Unit 7 Make Music

Unit 8 Adventure

Unit 9 World of Work

แบบประเมินความพึงพอใจของบทเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (2 การให้คะแนน)

2 รายวิชา

344 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • ✅ หนังสือเรียน Move It มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2
  • ✅ PowerPoint
  • ✅ เอกสารประกอบการเรียน
  • ✅ วีดีโอประกอบการเรียน

กลุ่มเป้าหมาย

  • ✅นักเรียนชั้มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 โรงเรียนบางปะอิน”ราชานุเคราะห์ ๑” และผู้ที่สนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ