3.00(1)

ภูมิศาสตร์กายภาพ ส 30201

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาวิธีการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ให้ข้อมูลทางภูมิสังคมของไทย  และภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก    เพื่อการนำไปใช้ในการรวบรวม วิเคราะห์ ลักษณะของภูมิศาสตร์กายภาพ

วิเคราะห์อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์   ซึ่งทำให้เกิดปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก   รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่  ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทยและทวีปต่างๆ

ศึกษา  วิเคราะห์  และประเมินการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติที่เกิดขึ้นในโลกว่า   เป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระทำของมนุษย์ หรือเกิดจากธรรมชาติ โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์และวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย และโลก

ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา  บทบาทขององค์การและการประสานความร่วมมือทั้งในประเทศและนอกประเทศเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

โดยระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆ ของโลกได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการเผชิญสถานการณ์ เพื่อให้เกิดความตระหนัก   มีจิตสำนึก  และประเมินค่าการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม ในการสร้างสรรค์วัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและโลก    โดยมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและการดำเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สารบัญรายวิชา

6 บทเรียน

การหมุนของโลก

การหมุนของโลก การเกิดกลางวันกลางคืน

ความสำคัญของการแบ่งเวลา

การเกิดฤดูกาล และกลางวันกลางคืน

โครงสร้างของโลกและการเปลี่ยนแปลงของโลก

ภูมิประเทศและภูมิอากาศ

เกี่ยวกับผู้สอน

3.00 (1 การให้คะแนน)

5 รายวิชา

390 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

3.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
0 คะแนน
3
1 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

พัฒนาต่อเนื่องให้ดียิ่งๆขึ้นไปนะคะ

เรียน