0(0)

ยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 • กลุ่มสาระวิชา/ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
 • ระยะเวลา 50m
 • ลงทะเบียนแล้ว 50
 • อัปเดตล่าสุด กรกฎาคม 31, 2020

หลักสูตรรายวิชา

วัตถุประสงค์

          กิจกรรมยุวกาชาดเป็นการจัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในระบบหน่วย กลุ่ม หมู่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด การคุ้มครอง กฎหมายมนุษยธรรม สิทธิมนุษยชน การช่วยเหลือ การรักษาสุขภาพ และสมรรถภาพที่ดี บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี อันจะนำไปสู่สันติภาพ ก่อให้เกิดความสุขในการอยู่ร่วมกันทุกแห่งหน จึงกำหนดจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะตามหลักการของกาชาดและยุวกาชาด
 2. มีสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
 3. มีเมตตา กรุณา และมีไมตรีจิตต่อบุคคลทั่วไป
 4. บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 5. มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 1. รักและเห็นคุณค่าในตนเอง
 2. มีวินัย
 3. ประหยัด
 4. ซื่อสัตย์สุจริต
 5. พึ่งตนเอง อุตสาหะ รักการทำงาน
 6. อดทด อดกลั้น
 7. กตัญญู กตเวที
 8. กระตือรือร้น ใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 9. เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
 10. มีความเป็นประชาธิปไตย
 11. รักสามัคคี รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 12. รักษาและส่งเสริมอนามัยของตนเองและผู้อื่น
 13. เป็นมิตรกับคนทั่วไป

          กิจกรรมยุวกาชาด เป็นกิจกรรมเพิ่มเติมมุ่งเน้นจากกิจกรรมที่ได้จัดให้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม เข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข คือ การพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพปลูกฝังสร้างจิตสำนึกในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • วัตถุประสงค์
 • กิจกรรมยุวกาชาดเป็นการจัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในระบบหน่วย กลุ่ม หมู่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด การคุ้มครอง กฎหมายมนุษยธรรม สิทธิมนุษยชน การช่วยเหลือ การรักษาสุขภาพ และสมรรถภาพที่ดี บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี อันจะนำไปสู่สันติภาพ ก่อให้เกิดความสุขในการอยู่ร่วมกันทุกแห่งหน จึงกำหนดจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังต่อไปนี้
 • 1. มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะตามหลักการของกาชาดและยุวกาชาด
 • 2. มีสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
 • 3. มีเมตตา กรุณา และมีไมตรีจิตต่อบุคคลทั่วไป
 • 4. บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • 5. มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
 • คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 • 1. รักและเห็นคุณค่าในตนเอง
 • 2. มีวินัย
 • 3. ประหยัด
 • 4. ซื่อสัตย์สุจริต
 • 5. พึ่งตนเอง อุตสาหะ รักการทำงาน
 • 6. อดทด อดกลั้น
 • 7. กตัญญู กตเวที
 • 8. กระตือรือร้น ใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • 9. เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
 • 10. มีความเป็นประชาธิปไตย
 • 11. รักสามัคคี รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 • 12. รักษาและส่งเสริมอนามัยของตนเองและผู้อื่น
 • 13. เป็นมิตรกับคนทั่วไป
 • กิจกรรมยุวกาชาด เป็นกิจกรรมเพิ่มเติมมุ่งเน้นจากกิจกรรมที่ได้จัดให้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการ
 • เรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม เข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข คือ การพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพปลูกฝังสร้างจิตสำนึกในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
 • กลุ่มกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด ประกอบด้วยสาระเกี่ยวกับเรื่อง
 • - การชาดสากล
 • - สภากาชาดไทย
 • - ยุวกาชาด
 • กลุ่มกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาดนี้ เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกยุวกาชาดมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์ของกาชาด มีศรัทธาในการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเสียสละ เป็นคนดีมีคุณธรรม ช่วยสร้างสรรค์สังคม เป็นผู้นำในการเผยแพร่กิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ส่งเสริมสันติภาพ คุณค่าความเป็นมนุษย์ บทบาทชาย – หญิง เป็นผู้มีทักษะชีวิต ในการจัดการกับปัญหารอบ ๆ ตัว มีความพร้อมเพื่อการปรับตัวเรื่องต่าง ๆ ในอนาคต
 • กลุ่มกิจกรรมสุขภาพ ประกอบด้วยสาระเกี่ยวกับเรื่อง
 • - สุขภาพ
 • - ป้องกันชีวิตและสุขภาพ
 • กลุ่มกิจกรรมสุขภาพนี้เป็นการจัดกิจกรรมให้สมาชิกยุวกาชาดได้ศึกษาและฝึกฝนทักษะการ
 • ป้องกันชีวิตและสุขภาพ การเสริมสร้างสมรรถภาพ มีความรู้และทักษะในการรักษาอนามัยของตนเอง และส่งเสริมอนามัยของผู้อื่น การปฐมพยาบาลและเคหพยาบาล การเตรียมตัวป้องกันอุบัติภัยและภยันตรายต่าง ๆ เช่น มีทักษะในการป้องกันตนเองจาการถูกล่วงละเมิด ชีวิตครอบครัวอิทธิพลจากสื่อและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
 • กลุ่มกิจกรรมสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี ประกอบด้วยสาระเกี่ยวกับเรื่อง
 • - ความสามัคคีและความพร้อมเพรียง
 • - ความมีระเบียบวินัย
 • - สัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี
 • กลุ่มกิจกรรมสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีนี้เป็นการจัดกิจกรรมให้สมาชิกยุวกาชาดได้รู้จัก
 • ตนเอง มีระเบียบวินัย มีบุคลิกภาพที่ดี รู้จักปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและสังคมได้ดี มีความสามัคคี มีสัมพันธภาพแความเข้าใจอันดีกับบุคคลทั่วไป ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลที่มีพื้นฐานการดำรงชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีการติดต่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ของยุวกาชาดที่ปฏิบัติงานสร้างเสริมสันติภาพ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการทำงานในด้านอื่น ๆ ต่อไป
 • กลุ่มกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ประกอบด้วยสาระเกี่ยวกับเรื่อง
 • - การบำเพ็ญประโยชน์
 • - การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • กลุ่มกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นี้เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกยุว
 • กาชาดปฏิบัติตนเพื่อสนองต่ออุดมการณ์และวัตถุประสงค์ของยุวกาชาด มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและมรดกของชาติ พร้อมที่จะอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและธรรมชาติ เป็นผู้ที่มีความเสียสละ และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม
 • การจัดกิจกรรมในแต่ละสาระของกิจกรรมหลักทั้ง 4 กลุ่มกิจกรรม สถานศึกษาสามารถปรับแต่ละสาระมากน้อยแตกต่างกันได้ตามความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น สภาพการณ์ปัจจุบัน ความต้องการและความสนใจของผู้เรียน รวมทั้งความพร้อมของสถานศึกษาทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา

สารบัญรายวิชา

8 บทเรียน50m

เรื่อง เพลงยุวกาชาด?

ยุวกาชาดจะไม่มีการทักทายการใช้คำว่า “สวัสดี” และบอกลาด้วยคำว่า “ลาก่อน” แต่จะใช้เพลงแทนคำว่าสวัสดี และ ลาก่อน

เรื่อง สัญญลักษณ์ยุวกาชาด?

สัญลักษณยุวกาชาด มีลักษณะเปนรูปกากบาทสีแดงบนพื้นสีขาวลอมรอบดวยวงกลมสีน้ําเงิน ลักษณะของกากบาทเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส5รูปมาประกอบกันวงกลมสีน้ำเงินมีความหนาของเสนวงกลมเท่ากับครึ่งหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขอบวงกลมดานในหางจากเสนขอบดานบน ดานลางและดานขางของกากบาท มีอัตราสวนเทากับครึ่งหนึ่งของสี่เหลี่ยมจัตุรัสเชนกัน

เรื่อง เครื่องแบบยุวกาชาด

พิธีเปิด – ปิด ประจำกอง

ประวัติกาชาดสากล หลักการกาชาด

ประวัติสภากาชาดไทย

คำปฏิญาณตน

การฝึกระเบียบแถวแบบต่าง ๆ

เกี่ยวกับผู้สอน

4.32 (31 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

1495 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

 • ใบความรู้

กลุ่มเป้าหมาย

 • ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1