0(0)

รหัสวิชา ง 33102 รายวิชา การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

  • โดย kitiya thongprawat
  • ประเภทรายวิชา: พื้นฐาน

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต   มีทักษะในการจัดการทำงาน  จัดระบบงานให้มีประสิทธิภาพ  เช่น  การบำรุง  เก็บรักษา  เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน  และดำเนินการทางธุรกิจ  กระบวนการแก้ปัญหาในการทำงานตามขั้นตอน  เช่น การติดตั้ง  ประกอบ ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในบ้านและโรงเรียน  ศึกษาแนวทางเข้าสู่อาชีพ  เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม   และใช้พลังงาน  ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน  เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ใช้กระบวนการกลุ่ม ในการปฏิบัติงานอย่างมีทักษะ มีการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการบำรุง เก็บรักษา เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน  และการดำเนินการทางธุรกิจ

การจัดทำโครงงานต่าง ๆ การติดตั้ง  ประกอบ ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในบ้านและโรงเรียน อภิปรายแสดงความคิดเห็น และการจัดการแก้ปัญหา การแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต  และใช้พลังงาน  ทรัพยากร  ในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน  เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ผู้เรียนมีคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน  สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  มีความคิดสร้างสรรค์  มีจิตสำนึกในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อชีวิต  สังคม และสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนมีคุณธรรม และลักษณะนิสัยที่ดีในการประกอบอาชีพ  เช่น  ความรับผิดชอบ  ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย์  อดทน  และตรงต่อเวลา

รหัสตัวชี้วัด

ง 1.1 ม.6/3, ม.6/4, ม.6/5, ม.6/6

รวม 4 ตัวชี้วัด

 

 

 

 

 

สารบัญรายวิชา

21 บทเรียน

แนะนำการเรียนการสอน?

คำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา
คำอธิบายรายวิชา และโครงสร้างรายวิชา

บทที่ 1ซ่อมไว้ใช้ได้นาน?

- แบบทดสอบก่อนเรียน - ชนิดเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและการเกษตร - ชนิดอุปกรณ์อำนวยความสะดวก - การบำรุง เก็บรักษา - แบบทดสอบหลังเรียน

บทเรียนที่2 ธุรกิจยุคใหม่?

บททดสอบก่อนเรียน

บทที่ 3 เพิ่มมูลค่าอาหารด้วยการแปรรูป

บทที่ 4 สร้างประสบการณ์ในอาชีพ

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

2.50 (22 การให้คะแนน)

16 รายวิชา

902 ผู้เรียน

เรียน