0(0)

รหัสวิชา ส32103 รายวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เทอม 2

หลักสูตรรายวิชา

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน ส32103 สังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ศึกษาเรื่องโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การแก้ปัญหา และ แนวทางการพัฒนาสังคม วิเคราะห์วัฒนธรรมไทย เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมและวิเคราะห์ ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสากล วิเคราะห์ และปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลกเพื่อความสงบสุขในสังคม ประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับ สิทธิมนุษยชนในสังคมไทยและสังคมโลกวิเคราะห์การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข ปฏิบัติตนและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เสนอแนวทางการเมืองการปกครองที่นําไปสู่ความเข้าใจ และการประสาน ประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศวิเคราะห์ปัญหาการเมืองที่สําคัญของไทย และการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ

โดยการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมสู่การสร้างประสบการณ์ใหม่  โดยการใช้ภาพ ข่าว หรือสถานการณ์ ต่าง ๆ ให้ผู้เรียนฝึกการสังเกต ตอบคําถามหาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสม ส่งเสริมการทํางานกลุ่ม เพื่อ พัฒนาทักษะทางสังคม นําไปสู่การยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นคุณค่าของการศึกษาหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตใน สังคม ปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ ของพลเมืองดี เพื่อให้ดําเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก

สารบัญรายวิชา

1 บทเรียน

ข้อสอบหลังเรียนเรื่องัวฒนธรรมไทย

https://docs.google.com/forms/d/1sDwsGozwOGhO0tSNWhzMR0sMQGonhHC0PjmhlPvm3_Y/edit

การเมืองการปกครอง

เกี่ยวกับผู้สอน

3.00 (1 การให้คะแนน)

7 รายวิชา

464 ผู้เรียน

เรียน