0(0)

รหัสวิชาI30201 วิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษา เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างสร้างสรรค์จากรายวิชา IS1 (Research and Knowledge Formation) เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก โดยเขียนโครงร่าง บทนำ
เนื้อเรื่อง  สรุป  ในรูปของรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการเป็นภาษาไทยความยาว จำนวน 4,000 คำ หรือ เป็นภาษาอังกฤษ ความยาว 2,000 คำ มีการอ้างอิงแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้อย่างหลากหลายเชื่อถือได้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เรียบเรียงและถ่ายทอดสื่อสาร นำเสนอความคิดอย่างชัดเจน เป็นระบบ มีการนำเสนอในรูปแบบเดี่ยว (Oral individual) หรือกลุ่ม (Oral panel presentation)  โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย และมีการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ เพื่อให้เกิดทักษะ ในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ และทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ

สารบัญรายวิชา

2 บทเรียน

แบบทดสอบหลังเรียน บทที่ 1 เรื่องความรู้พื้นบานเกี่ยวกับงานวิจัย

แบบทดสอบหลังเรียนเรื่องความรู้พื้นฐานวิจัย

บทที่ 3 ตัวแปรและสมมติฐาน

เกี่ยวกับผู้สอน

3.00 (1 การให้คะแนน)

5 รายวิชา

390 ผู้เรียน

เรียน