0(0)

ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น รหัสวิชา ว30293 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น โดยการสืบค้นข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี นำเสนอผลงาน การวิเคราะห์งานวิจัยที่ได้ศึกษำค้นคว้า  เขียนเค้าโครงงานนวิจัยของตนเองเพื่อเป็นแนวทำงในการวางแผนในการทำโครงงานที่ตนเองมีความสนใจ

****ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง *****
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน


1. อธิบายระเบียบวิธีวิจัย
2. สืบค้นข้อมูลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
3. เขียนและน าเสนอเค้าโครงงานวิจัยของตนเองในสาขาที่สนใจ

 

สารบัญรายวิชา

7 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระเบียบวิธีวิจัย

1.1 ขั้นตอนการวิจัย สถิตเบื้องต้นในการวิจัย
1.2 คุณสมบัติและจรรยาบรรณของนักวิจัย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การสืบค้นข้อมูลงานวิจัย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เค้าโครงงานวิจัย

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (3 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

336 ผู้เรียน

เรียน

กลุ่มเป้าหมาย

  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1