0(0)

รายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต”

สารบัญรายวิชา

5 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม

โครงการเยาวชนไทย “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ”?

กิจกรรม ต้านทุจริต คิดแบบsmart

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (1 การให้คะแนน)

7 รายวิชา

713 ผู้เรียน

เรียน