0(0)

รายวิชา ง 30211 การปลูกผักทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 ภาคเรียนที่ 2

 • โดย kitiya thongprawat
 • ประเภทรายวิชา: เพิ่มเติม

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

 

ง 30211        การปลูกผักทั่วไป                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6      ภาคเรียนที่  –     เวลา 40 ชั่วโมง               จำนวน 1.0 หน่วยกิต

 

 

ศึกษาความหมาย  ความสำคัญและประโยชน์ของพืชผักทั่วไป  การจำแนกและการแบ่งชนิดของพืชผัก  ทำเลที่เหมาะสมต่อการทำสวนผัก  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืชผัก  ลักษณะของเมล็ดพันธุ์ที่ดี  การเตรียมดินปลูก  การปฏิบัติดูแลรักษา  การป้องกันและกำจัดศัตรู     การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว  โดยวิธีศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้

ฝึกทักษะการปฏิบัติงาน วางแผน การปลูกผัก  การปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม  การมีส่วนร่วม  การคิดวิเคราะห์  การแก้ปัญหา  การตัดสินใจ  และการอธิบาย

นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ขยัน  อดทนในการทำงาน  มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพในด้านการเกษตร  การปลูกผักสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ  ไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ผลการเรียนรู้

 1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของพืชผักทั่วไป
 2. บอกลักษณะและประเภทของพืชผัก
 3. สืบค้นข้อมูลและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพืชผักประเภทต่าง ๆ

4.อธิบายสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปลูกผัก

 1. สืบค้นข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของตลาดนำมาเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับท้องถิ่นและสอดคล้องกับหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 2. อธิบายและปฏิบัติการเลือกพื้นที่และเตรียมดินให้เหมาะสมกับชนิดของปลูกพืชผัก
 3. ปลูกพืชผักชนิดต่าง ๆ ได้อย่างน้อย 2  ชนิด
 4. ปฏิบัติการดูแลรักษาพืชผักโดยใช้เทคโนโลยีทางชีวภาพ
 5. ปฏิบัติการเก็บเกี่ยวและเก็บรักษาผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว
 6. อธิบายและปฏิบัติการจัดการผลผลิตในรูปแบบต่าง ๆ
 7. ปฏิบัติการคำนวณค่าใช้จ่าย การกำหนดราคาขาย การจัดจำหน่ายพืชผัก

 

รวม   11  ผลการเรียนรู้

 

สารบัญรายวิชา

30 บทเรียน

หน่วยที่1 ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักทั่วไป?

หน่วยที่1 ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักทั่วไป - ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของพืชผักทั่วไป - ลักษณะและประเภทของพืชผักข้อมูลเกี่ยวกับพืชผักประเภทต่าง ๆ ผลการเรียนรูู้ 1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของพืชผักทั่วไป 2. บอกลักษณะและประเภทของพืชผัก 3. สืบค้นข้อมูลและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพืชผักประเภทต่าง ๆ

หน่วยที่ 2การสืบค้นข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของตลาด?

-การสำรวจตลาดค้าผักในท้องถิ่น -การวิเคราะห์ความต้องการของตลาด -หลักการเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับท้องถิ่น ผลการเรียนรู้ข้อ5 1. สืบค้นข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของตลาด 2.เลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับท้องถิ่นและสอดคล้องกับหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยที่ 3วิธีปลูกผัก และการดูแลรักษา?

-สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม -การเลือกพื้นที่และเตรียมดินให้เหมาะสมกับพืช -การปลูกผักและเทคโนโลยีทางชีวภาพ ผลการเรียนรู้ข้อ 4,6,7,8 1.อธิบายสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปลูกผัก 2. อธิบายและปฏิบัติการเลือกพื้นที่และเตรียมดินให้เหมาะสมกับชนิดของปลูกพืชผัก 3. ปลูกพืชผักชนิดต่าง ๆ ได้อย่างน้อย 2 ชนิด 4. ปฏิบัติการดูแลรักษาพืชผักโดยใช้เทคโนโลยีทางชีวภาพ

หน่วยที่ 4การเก็บเกี่ยวและการจัดการผลผลิต?

-การเก็บเกี่ยวผักและการเก็บรักษาผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว -การจัดการผลผลิต ผลการเรียนรู้ข้อ 9,10 1. ปฏิบัติการเก็บเกี่ยวและเก็บรักษาผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว 2. อธิบายและปฏิบัติการจัดการผลผลิตในรูปแบบต่าง ๆ

หน่วยที่ 5การตลาดและการกำหนดราคาขาย?

-การคำนวณค่าใช้จ่าย -การกำหนดราคาขาย ผลการเรียนรู้ ข้อ 11 1. ปฏิบัติการคำนวณค่าใช้จ่าย การกำหนดราคาขาย 2.ปฏิบัติการจัดจำหน่ายพืชผัก

แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนออนไลน์ของนักเรียน

แบบทดสอบ

เกี่ยวกับผู้สอน

2.50 (22 การให้คะแนน)

17 รายวิชา

902 ผู้เรียน

เรียน