0(0)

รายวิชา ส23102 สังคมศึกษา 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาเรื่องอธิบายระบอบการปกครองแบบต่าง ๆ ที่ใช้ในยุคปัจจุบัน วิเคราะห์เปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยกับประเทศอื่น ๆ ที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยและเสนอแนวทางแก้ไข อธิบายความแตกต่างของการกระทำความผิดระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่ง การมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน วิเคราะห์รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในมาตราต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในประเทศและเสนอแนวคิดในการลดความขัดแย้ง และเสนอแนวคิดในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศและสังคมโลก

โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นการให้ประสบการณ์ที่ใกล้ตัวผู้เรียน เพื่อให้เกิดการ

เชื่อมโยงประสบการณ์เดิมสู่การสร้างประสบการณ์ใหม่ โดยการใช้ภาพ ข่าวหรือสถานการณ์ต่าง ๆ

ให้ผู้เรียนฝึกการสังเกต ตอบคำถามหาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม ส่งเสริมการทำงานกลุ่ม

เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม นำไปสู่การยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น

ตระหนักถึงการปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยควบคู่กับการศึกษาวัฒนธรรมสากล เพื่อสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่และสงบสุข

 

 

 

รหัสตัวชี้วัด

ส 2.1   ม.3/1,   ม.3/2,   ม.3/3,   ม.3/4,   ม.3/5

ส 2.2   ม.3/1,   ม.3/2,   ม.3/3,   ม.3/4

 

รวมทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • ส 3.1 ม. 3/1 – 3
  • ส 3.2 ม. 3/1 – 6
  • ส 5.1 ม. 3/1 – 2
  • ส 5.2 ม. 3/1 – 4

สารบัญรายวิชา

8 บทเรียน

สาระการเรียนรู้ที่ 1 สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ มีจำนวน 4 หน่วย

หน่วยที่ 1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
หน่วยที่ 2 ทวีปอเมริกาเหนือ
หน่วยที่ 3 ทวีปอเมริกาใต้
หน่วยที่ 4 ภัยพิบัติ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

สาระการเรียนรู้ที่ 2 สาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ มีจำนวน 4 หน่วย

เกี่ยวกับผู้สอน

4.00 (1 การให้คะแนน)

13 รายวิชา

2156 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • ใบงาน
  • ใบความรู้
  • powerpoint

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 3