4.00(1)

วิชาการงานอาชีพ รหัสวิชา ง21101 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1,1/2,1/3

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษา  ค้นคว้าและวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงาน  การใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำความสะอาดบ้าน  การเลือก  การดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงานบ้าน ขั้นตอนในการทำความสะอาดบ้าน  การตกแต่งและจัดบ้าน  แนวทางและหลักการใช้อุปกรณ์ทำงานบ้านแบบประหยัดพลังงานและปลอดภัย   ความหมาย   ความ สำคัญ  ประโยชน์  ประเภท  อาหารและโภชนาการสำหรับครอบครัวและอาหารประจำชาติอาเซียน  การเตรียมวัตถุดิบประกอบอาหาร  แนวทางการประกอบอาหาร  การจัดตกแต่งอาหารและการบริการอาหาร  กระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

ฝึกทักษะการแสวงหาความรู้   ฝึกปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการทำงานตามแผนที่วางไว้    ใช้กระบวนการกลุ่ม    กระบวนการแก้ปัญหา   และทักษะการจัดการเพื่อให้มีจิตสำนึกในการทำงาน    และรู้จักใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า  ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานต่างๆ  และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยตามหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

เกี่ยวกับผู้สอน

2.79 (19 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

772 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่ดี น่าสนใจ ควรพัฒนาต่อไปให้ดียิ่งขึ้นนะคะ

เรียน