2.00(2)

วิชาการปลูกผักทั่วไป รหัสวิชา ง20207 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 (เพิ่มเติม)

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาความหมาย  ความสำคัญ  ประโยชน์ของพืชผัก  การจำแนกและแบ่งชนิดของพืชผัก

การคัดเลือกพันธุ์  การเลือกทำเลปลูกพืชผัก  การปฏิบัติบำรุงดูแลรักษา  การเก็บเกี่ยว  การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว  การแปรรูปและถนอมอาหารพืชผัก  และการตลาดพืชผัก

วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของตลาด  เลือกปลูกผักในระบบเกษตรอินทรีย์ ๑ ชนิด

ปฏิบัติงาน  ปลูกผักบำรุงดูแลรักษา  การเก็บเกี่ยว ถนอมหรือแปรรูปและการจัดการผลผลิต  จำหน่าย  คำนวณค่าใช้จ่าย  กำหนดราคาขาย  จัดจำหน่าย

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการ ปลูกพืชผักในท้องถิ่น   สามารถถนอมหรือแปรรูปผลิตผลอย่างง่าย และจำหน่ายได้

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • 1. ความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของพืชผักทั่วไป
 • 2. ลักษณะและประเภทของพืชผัก จำแนกประเภทของพืชผักตามหลักสากล หลักพฤกษศาสตร์ ตามฤดูเพาะปลูก ตามอายุของผัก ตามความต้องการความชื้น ตามลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์และตามวิธีการปลูกได้ถูกต้อง
 • 3. เลือกพื้นที่ที่เหมาะสมที่ทำการปลูกผัก
 • 4. เลือกชนิดของพืชผักปลูกได้ตามความเหมาะสมของฤดูกาล
 • 5. ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชผัก
 • 6. ความสำคัญ ชนิดและคุณสมบัติของเครื่องมือที่ใช้ในการทำสวนผัก
 • 7. วิธีการใช้เครื่องมือ การเก็บรักษา การซ่อมแซมเครื่องมือที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
 • 8. ความสำคัญของการเพาะเมล็ด วัตถุประสงค์การเพาะเมล็ด และวิธีการ ขั้นตอนการเพาะเมล็ดในลักษณะต่าง ๆ
 • 9. ปฏิบัติการเตรียมแปลงเพาะเมล็ดผัก
 • 10. วิธีการย้ายต้นกล้าที่ถูกวิธี
 • 11. การปลูกพืชผักชนิดต่าง ๆ ได้อย่างน้อย 2 ชนิด
 • 12. ปฏิบัติการดูแลรักษาพืชผักโดยใช้เทคโนโลยีทางชีวภาพ
 • 13. ปฏิบัติการเก็บเกี่ยวและเก็บรักษาผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว
 • 14. ปฏิบัติการจัดการผลผลิตในรูปแบบต่าง ๆ
 • 15. ปฏิบัติการคำนวณค่าใช้จ่าย การกำหนดราคาขาย การจัดจำหน่ายพืชผัก

สารบัญรายวิชา

18 บทเรียน

หน่วยการเรียนที่ 1ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ชองการปลูกผัก

เรื่องที่ 1.ความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ของผักชนิดต่าง ๆ ที่มีในท้องถิ่น
ใบความรู้ หน่วยที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การจำแนกและแบ่งชนิดของพืชผัก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเลือกทำเลที่เหมาะสมกับการปลูกพืชผัก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การคัดเลือกพันธุ์พืชผัก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเตรียมดินปลูก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การปฏิบัติดูแลรักษา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การเก็บเกี่ยว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การถนอมอาหารและการแปรรูป

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ปฏิบัติปลูกพืชตามความเหมาะสมของท้องถิ่น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 การคำนวณค่าใช้จ่าย กำหนดราคา

งานมอบหมายที่ 1

งานมอบหมายที่ 2

งานมอบหมายที่ 3

แบบประเมินบทเรียนออนไลน์

แบบทดสอบ

เกี่ยวกับผู้สอน

2.79 (19 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

772 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

2.0

Total 2 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่น่าสนใจและมีการพัฒนาบทเรียนเพิ่มเติมจากเดิม ควรพัฒนาบทเรียนต่อไปเรื่อยๆ

การจัดทำบทเรียนออนไลน์ดีมาก และควรพัฒนาให้สมบูรณ์มากขึ้นค่ะ

เรียน