2.00(2)

วิชาการผลิตพันธุ์ไม้ ง30231 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาความหมาย ความสำคัญของการขยายพันธุ์พืช  เครื่องมือและอุปกรณ์ในการขยายพันธุ์                          การขยายพันธุ์พืชโดยใช้เพศและไม่ใช้เพศ การอนุบาลพันธุ์ไม้ การปลูกพืชในภาชนะการจัดจำหน่าย

ฝึกปฏิบัติการขยายพันธุ์พืชโดยการใช้เพศ เช่น การเพาะเมล็ด และขยายพันธุ์พืชแบบไม่ใช้เพศ เช่น การตัดชำ  การตอนกิ่ง  การทาบกิ่ง  การเสียบยอด

เลือกผลิตพันธุ์ไม้โดยใช้วิธีการขยายพันธุ์อย่างน้อย  3  ชนิด ดูแลรักษา จดบันทึกการปฏิบัติงาน  การทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย  การคำนวณค่าใช้จ่าย  กำหนดราคาขายและการจัดจำหน่าย

นักเรียนมีลักษณะนิสัยสร้างงานที่ดี  มีความมุ่งมั่นต่อการทำงาน  ตัดสินใจในการแก้ปัญหา  การทำงานอย่างมีเหตุผล  และมีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาอาชีพสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. รู้และเข้าใจความหมายความสำคัญและประโยชน์ของการผลิตพันธุ์ไม้
  • 2. ศึกษาและจำแนกประเภทของการขยายพันธุ์แบบต่าง ๆ
  • 3. จำแนกประเภทของเครื่องมือ อุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการขยายพันธุ์พืช
  • 4. เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมต่อการผลิตพันธุ์ไม้
  • 5. อธิบายปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการผลิตพันธุ์ไม้
  • 6. ขยายพันธุ์พืชโดยการใช้เพศ เช่น การเพาะเมล็ด
  • 7. ขยายพันธุ์พืชแบบไม่ใช้เพศ เช่น การตัดชำ การตอนกิ่ง การทาบกิ่ง การต่อยอด และดูแลรักษาพันธุ์ไม้ให้เจริญงอกงาม
  • 8. จดบันทึกการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิตพันธุ์ไม้
  • 9. ทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย ตามรูปแบบสากล
  • 10. คำนวณค่าใช้จ่าย กำหนดราคาขายและจัดจำหน่าย

สารบัญรายวิชา

20 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1ความรู้เกี่ยวกับการผลิตพันธุ์ไม้

เรื่องที่ 1 ความหมายความสำคัญและประโยชน์ของการผลิตพันธุ์ไม้
เรื่องที่ 2 การขยายพันธุ์แบบต่าง ๆ
เรื่องที่ 3 ประเภทของเครื่องมือ และการเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการขยายพันธุ์พืช
ใบความรู้หน่วยที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการผลิตพันธุ์ไม้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การขยายพันธุ์พืชโดยการใช้เพศ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การขยายพันธุ์พืชแบบไม่ใช้เพศ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การทำบัญชีธุรกิจ

แบบทดสอบครั้งที่ 1

แบบประเมินบทเรียนออนไลน์?

https://forms.gle/nx52X8Edtk3Ta6ub7

ใบงานที่ 1

เกี่ยวกับผู้สอน

2.79 (19 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

781 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

2.0

Total 2 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่น่าสนใจ ควรเพิ่มเติมใบงาน และพัฒนาบทเรียนให้ดียิ่งขึ้น

การจัดทำบทเรียนออนไลน์ดีมาก และควรพัฒนาให้สมบูรณ์มากขึ้นค่ะ

เรียน