1.00(1)

วิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้(IS1) I21201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ภาคเรียนที่1/2564

หลักสูตรรายวิชา

         ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกทักษะตั้งประเด็นปัญหา/ตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจโดยเริ่มจากตนเอง เชื่อมโยงกับชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ  ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลโดยใช้ ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ  ค้น คว้าแสวงหาความรู้ เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ จากแหล่งเรียนรู้ ที่หลากหลาย  ออกแบบวางแผนรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ วิธีการที่เหมาะสม  ทำงานบรรลุผลตามเป้าหมายภายในกรอบการดำเนินงานที่กำหนดโดยการกกำกับดูแลช่วยเหลือของครูอย่างต่อเนื่อง  สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้และร่วมกันเสนอแนวคิด วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  ด้วยกระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการกลุ่มในการวิพากษ์ เพื่อให้เกิดทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้ เปรียบเทียบเชื่อมโยงองค์ความรู้สังเคราะห์สรุป อภิปราย เพื่อให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

 

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. ตั้งประเด็นปัญหา โดยเลือกประเด็นที่สนใจ เริ่มจากตนเอง ชุมชนท้องถิ่น ประเทศ
  • 2. ตั้งสมมติฐานประเด็นปัญหาที่ตนเองสนใจ
  • 3. ออกแบบ วางแผน ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
  • 4. ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือก จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
  • 5. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูลได้
  • 6. วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติที่เหมาะสม
  • 7. สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม
  • 8. เสนอแนวคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบ
  • 9. เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

สารบัญรายวิชา

5 บทเรียน

หลักการทำโครงงาน?

โครงงานเป็นการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือหลายๆสิ่งที่อยากรู้คำตอบให้ลึกซึ้ง หรือเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆให้มากขึ้น โดยใช้กระบวนการ วิธีการที่ศึกษาอย่างมีระบบ เป็นขั้นตอนมีการวางแผนในการศึกษาอย่างละเอียด ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้จนได้ข้อสรุปหรือผลสรุปที่เป็นคำตอบในเรื่องนั้นๆ การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน คือการจัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่เด็กเหมือนกับการทำงานในชีวิตจริง เพื่อให้เด็กมีประสบการณ์ตรง เด็กจะได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหารู้จักรู้จักการทำงานอย่างมีระบบ รู้จักการวางแผนในการทำงาน ฝึกการคิดวิเคราะห์และเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงาน
แบบทดสอบหลักการทำโครงงาน

ประเด็นที่ฉันสนใจ?

การกำหนดหรือตั้งประเด็นปัญหาเพื่อการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ นับว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องคิดพิจารณาให้รอบคอบ รัดกุมเพราะถ้าเลือกเรื่องปัญหาที่เหมาะสมก็จะเอื้อต่อการทำโครงการหรือโครงงานนั้นได้สำเร็จด้วยดี มีปัญหาหรืออุปสรรคน้อย แต่ถ้าเลือกเรื่องที่ไม่เหมาะสมก็อาจพบปัญหามากมายทำให้เกิดความยุ่งยากลำบากใจในการดำเนินการ ทำให้เสียเวลาในการคิดค้นกำหนดปัญหากันใหม่หรืออาจล้มเลิกไปเลยก็ได้ ส่วนการเขียนเค้าโครงโครงงานหรือโครงการเป็นการเพิ่มส่วนนิยามปัญหาให้สมบูรณ์ทำให้ผู้จัดทำมองเห็นแนวทางการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

การลงมือทำโครงงาน

เกี่ยวกับผู้สอน

3.13 (8 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

257 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

1.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
1 คะแนน

ให้พัฒนาเพิ่มเติมให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น

เรียน

กลุ่มเป้าหมาย

  • oyhp