0(0)

วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค30203 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รายวิชา ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    ภาคเรียนที่ 1                          เวลา 60 ชั่วโมง   จำนวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษา พร้อมทั้งฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในเนื้อหาของสาระ ดังนี้

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันไซน์์และโคไซน์ ฟังก์ชันตรีโกณมิติอื่นๆ ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่างของจำนวนจริงหรือมุม ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ กฎของโคไซน์และกฎของไซน์ การหาระยะทางและความสูง

เมทริกซ์ ความหมายของเมทริกซ์และเมทริกซ์สลับเปลี่ยน การบวกเมทริกซ์ การคูณเมทริกซ์กับจำวนจริง การคูณระหว่างเมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ขนาด 2 x 2 และ 3 x 3 เมทริกซ์ผกผัน การหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้น

เวกเตอร์ในสามมิติ เวกเตอร์ นิเสธของเวกเตอร์ การบวก การลบเวกเตอร์ การคณเวกเตอร์ด้วย

สเกลาร์  ระบบพิกัดฉากสามมิติ เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก ผลคูณเชิงสเกลาร์ ผลคูณเชิงเวกเตอร์

โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่ การแก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์

การใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล และนำประสบการณ์ ตลอดจนทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ มีความรอบคอบ และมีวิจารณญาณ

การวัดผลประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด

ผลการเรียนรู้

  1. เข้าใจฟังก์ชันตรีโกณมิติและลักษณะกราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา
  2. แก้สมการตรีโกณมิติ และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา
  3. ใช้กฎของโคไซน์และกฎของไซน์ในการแก้ปัญหา
  4. เข้าใจความหมาย หาผลลัพธ์ของการบวกเมทริกซ์ การคูณเมทริกซ์กับจำนวนจริง การคูณระหว่างเมทริกซ์ และหาเมทริกซ์สลับเปลี่ยน หาดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ n × n เมื่อ n เป็นจํานวนนับที่ไม่เกินสาม
  5. หาเมทริกซ์ผกผันของเมทริกซ์ 2 x 2
  6. แก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์ผกผันและการดำเนินการตามแถว
  7. หาผลลัพธ์ของการบวก การลบเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ หาผลคูณเชิงสเกลาร์และผลคูณเชิงเวกเตอร์
  8. นำความรู้เกี่ยวกับเวกเตอร์ในสามมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา

รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้

สารบัญรายวิชา

25 บทเรียน

หน่วยที่ 1 เมทริกซ์

ทบทวนการแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยวิธีกำจัดตัวแปร
ความหมายและการเขียนเมทริกซ์7:39
ชนิดของเมทริกซ์
เมทริกซ์สลับเปลี่ยน
การดำเนินการของเมทริกซ์11:42
การเท่ากันของเมทริกซ์15:01
ดีเทอร์มิแนนต์
แบบทดสอบวัดความเข้าใจ เรื่อง เมทริกซ์ ชุดที่ 1
แบบทดสอบวัดความเข้าใจ เรื่อง เมทริกซ์ ชุดที่ 2
การมอบหมายงาน
อินเวอร์สการคูณของเมทริกซ์

หน่วยที่ 2 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

หน่วยที่ 3 เวกเตอร์

เกี่ยวกับผู้สอน

0.00 (2 การให้คะแนน)

17 รายวิชา

1694 ผู้เรียน

เรียน