2.00(2)

วิชางานระเบียนการเงิน 1 รหัสวิชา ง 30244 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4,5/5,5/6

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาหลักการลงบัญชี รายได้ รายจ่าย  การทำงบประมาณส่วนบุคคล  ครอบครัว  สมาคมและชุมนุม  วิเคราะห์รายได้ รายจ่าย  การทำงบประมาณได้

เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการลงบัญชี  รายได้  รายจ่ายและการทำงบประมาณส่วนบุคคล  ครอบครัว  สมาคม  และชุมนุม  โดยสามารถจัดประเภทรายจ่ายและกรอกแบบฟอร์มธุรกิจเกี่ยวกับใบขอซื้อ  ใบส่งของ ใบรับสินค้า  ใบเสร็จรับเงิน  ตลอดจนเอกสารการค้า

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. สามารถบอกลักษณะของรายได้และรายจ่ายบุคคล
  • 2. สามารถทำงบประมาณการรายได้และรายจ่าย
  • 3. สามารถลงรายการในระเบียนเงินสด
  • 4. สามารถจัดประเภทรายจ่าย
  • 5. สามารถอธิบายและกรอกแบบฟอร์มธุรกิจ เอกสารการค้า
  • 6. สามารถทำระเบียนส่วนบุคคล ครอบครัว สมาคมและชุมนุม
  • 7. สามารถทำระเบียนการเงิน

สารบัญรายวิชา

5 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หลักการลงบัญชี รายได้ รายจ่าย

ใบความรู้หน่วยที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การทำงบประมาณส่วนบุคคล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วิเคราะห์รายได้ รายจ่าย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การทำงบประมาณ

แบบทดสอบครั้งที่ 1

แบบประเมินบทเรียนออนไลน์

ใบงานที่ 1

เกี่ยวกับผู้สอน

2.79 (19 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

769 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

2.0

Total 2 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่น่าสนใจ ควรเพิ่มเติมด้วยใบงาน และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

เป็นบทเรียนออนไลน์ที่ดี ควรพัฒนา เพิ่มเติมให้สมบูรณ์มากขึ้นค่ะ

เรียน